ความสำเร็จในการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์การภาครัฐ : กรณีศึกษาการให้บริการรับชำระภาษี กรมการขนส่งทางบก

Citation
มนัสชนก ทิพย์รักษา (2013). ความสำเร็จในการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์การภาครัฐ : กรณีศึกษาการให้บริการรับชำระภาษี กรมการขนส่งทางบก. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4643.
View online Resources
Collections