Show simple item record

dc.contributor.advisorณัฐฐา วินิจนัยภาค
dc.contributor.authorสรายุทธ เชื้ออ่อน
dc.date.accessioned2019-10-30T09:07:22Z
dc.date.available2019-10-30T09:07:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifierb191045th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4651
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ และ 2) เพื่อค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนแผนชุมชนให้สามารถนำไปปฏิบัติ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการค้นคว้าโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 288 คนและการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการค้นคว้าโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ได้แก่ตัวแทนภาคราชการส่วนท้องถิ่น ภาคราชการส่วนภูมิภาค ภาคราชการส่วนกลาง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาควิชาการด้านนโยบายและแผน ได้ผลการศึกษา ดังนี้th
dc.description.abstract1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่คุณภาพแผนชุมชน การบูรณาการแผนชุมชน การสนับสนุนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ ล้วนแต่มีผลต่อการนำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติในระดับมาก ( = 4.32) โดยมีปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอมีความสำคัญและมีผลต่อการนำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด และแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีความสำคัญอย่างยิ่งและมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติหรือทำให้แผนชุมชนไม่ถูกนำไปปฏิบัติth
dc.description.abstractขณะที่ปัญหาสำคัญของการนำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ พบว่ามีปัญหา 5 ประการประการแรก คือ ปัญหาแผนชุมชนยังไม่มีคุณภาพ ไม่ได้รับการยอมรับ ประการที่สอง ปัญหาขาดการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนชุมชนในระดับพื้นที่ ประการที่สาม ผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ให้ความสำคัญกับแผนชุมชนในระดับน้อย และปัญหาความซ้ำซ้อนในเชิงภารกิจของส่วนราชการประการที่สี่ คือ การจัดโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านยังไม่มีความชัดเจน ความสามารถในการแสวงหาและนำเอาทรัพยากรในหมู่บ้าน/ชุมชนมาใช้ การสื่อสารภายในหมู่บ้านค่อนข้างอยู่ในวงจำกัด และระดับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้านกับหน่วยงานราชการและการเมืองท้องถิ่นอยู่ในทิศทางที่เป็ นลบ และประการสุดท้าย คือ ปัญหาความไม่เพียงพอของทรัพยากรกล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการจะสนับสนุนหรือจัดสรรให้แก่หมู่บ้านหมู่บ้านไม่ทราบแหล่งทุนหรือทรัพยากรth
dc.description.abstract2. การค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนแผนชุมชนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงพบว่า เพื่อให้แผนชุมชนสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องดำเนินการใน5 ด้าน ประกอบด้วย 1) เสริมสร้างคุณภาพแผนชุมชนให้เป็นแผนที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการและกำหนดให้มีผลในทางปฏิบัติ 2) จัดให้มีเวทีการบูรณาการแผนชุมชนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดอย่างแท้จริง เพื่อเป็นเวทีในการบูรณาการและส่งต่อแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนให้ส่วนราชการรับไปดำเนินการ 3) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในเวทีแผนชุมชน สร้างความเป็นเจ้าของและความรู้สึกรับรู้ร่วมกัน ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ให้เกิดภาคีการพัฒนาแบบเครือข่าย 4) เสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยการให้ความรู้ในการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัย พึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การสร้างการยอมรับและปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้านกับชาวบ้านและหน่วยงานราชการในพื้นที่ และจัดโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้านและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน สร้างเครือข่ายคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน 5) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนอย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการบูรณาการงบประมาณหนุนเสริมภารกิจระหว่างหน่วยงานth
dc.format.extent210th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.otherแผนชุมชนth
dc.subject.otherกรณีศึกษาth
dc.subject.otherการขับเคลื่อนชุมชนth
dc.titleการนำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีth
dc.title.alternativeCommunity plan implementation : case study of villages in Natal Sub District, Natal District, Ubonratchanthani Provinceth
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record