Show simple item record

dc.contributor.advisorจันทรานุช มหากาญจนะ
dc.contributor.authorนฤมล สุยะราช
dc.date.accessioned2019-10-31T03:08:50Z
dc.date.available2019-10-31T03:08:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifierb191039th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4667
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงทัศนคติของนายกเทศมนตรี และ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลที่มีต่อการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล 2) ศึกษาถึงวิธีปฏิบัติ ของเทศบาลในการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาล และ 3) ศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษา ในเทศบาลทัง้ 4 แห่งของอาเภอธัญบุรี ประกอบด้วย เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองสนนั่ รักษ์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และเทศบาลตาบลธัญบุรี วิธีการศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์จากนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล รวมถึงการศึกษาจากเอกสารth
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่า ในทัศนคติของนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เป็นการมองหลักนิติธรรมเฉพาะในมิติของการทาตามที่กฎหมายบัญ ญัติไว้เท่านั้น ส่วนหลักคุณธรรมเป็นการมองเฉพาะในมิติของคุณธรรมตามหลักศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เท่านั้น ยังไม่เป็ นการนาหลักคุณธรรมทางด้านวิชาการมาใช้เป็นแค่เพียงการใช้ การบริหารงาน บุคคลโดยหลักคุณธรรม โดยมีการนาเครื่องมือต่าง ๆ นวัตกรรมใหม่มาใช้ในการบริหารงานบุคคล ซึ่งนับว่าเป็นการนาเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยีมาช่วยผลักดันในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ให้เกิดขึน้ ในเทศบาลไม่มากก็น้อย ส่วนหลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ โดยมีช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ส่วนหลักความมีส่วนร่วม เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับ 1 และ 2 กล่าวคือ ระดับหนึ่งเป็นระดับการให้ข้อมูล ได้แก่ การแจกข่าว การทาหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ระดับที่สองเป็นการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ได้แก่ การสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มทำโครงการต่าง ๆ การบรรยายให้ประชาชนฟัง เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เทศบาล ส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมถึงระดับนี้ส่วนหลักสานึกรับผิดชอบth
dc.description.abstractตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ โดยการดาเนินงานของเทศบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ประชาชนต้องมาก่อน แต่สิ่งที่ทุก เทศบาล ยังขาดแคลนคืองบประมาณ ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ และหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารท้องถิ่นมองว่าเทศบาลมีการใช้ ทรัพยากรทางการบริหารอย่างคุ้มค่าแล้ว แต่ในความเป็นจริงนัน้ ยังปรากฏเหตุการณ์ที่สะท้อนว่า เทศบาลยังไม่ได้มีการนาหลักความคุ้มค่าไปปรับใช้อย่างแท้จริง เช่น การนาของหลวงไปใช้เป็น ของส่วนตัว โครงการที่ไม่สามารถวัดความคุ้มค่าของงาน โดยเฉพาะการวัดความคุ้มค่าจากการใช้ งบประมาณ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทาโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งผล กระทบต่อนายกเทศมนตรีในเรื่องของความนิยม หรือฐานคะแนนเสียงในท้องถิ่น โดยอาจกล่าวได้ ว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในทัศนคติของนายกเทศมนตรี ได้แก่ ความนิยมและ คะแนนเสียงจากประชาชน ส่วนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในทัศนคติของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ได้แก่ รางวัลความสาเร็จต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการบริหารงาน รวมถึงการเป็น คนโปรดของนายกเทศมนตรีซึ่ง เป็นผู้ที่สามารถทางานร่วมกับนายกเทศมนตรีได้เป็นอย่างดี วิธีปฏิบัติของเทศบาลในการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาล โดยทั่วไป ได้แก่ การดำเนินงานทุกด้านของเทศบาลต้องอาศัยกฎหมายแม่บท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบใหญ่ในการดาเนินการ อยู่ในลักษณะของ Top-Down มากกว่า Bottom-Up เทศบาล มีการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสานักงานเทศบาล เว็บไซต์ แผ่นพับ วารสาร และการประกาศเสียงตามสายของผู้นาชุมชน ทั้งนี้เทศบาลได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะเป็นแบบแผนและไม่เป็นแบบแผน นอกจากนี้ทศบาลยังมีมาตรการในการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างประหยัด โดยมีความพยายาม ในการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดขัน้ ตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่มองว่าปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญในการนาหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารงาน เป็นเรื่องเกี่ยวกับคน กระบวนการ และผลลัพธ์ กล่าวคือ คนเป็นเรื่อง การยอมรับจากผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นคนที่นาหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ ลงมือทำส่วนกระบวนการ เป็นเรื่องของหลักขัน้ ตอนการปฏิบัติที่มีความละเอียด ต้องคำนึงถึง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ส่วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น ในบางครั้งมักจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สาเหตุจาก ข้อจากัดต่างๆ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญคือ การพูดคุยชีแจ้งให้เห็นความสาคัญ และการสร้างจิตสานึกให้เกิดขึ้นth
dc.description.abstractส่วนผลกระทบทางบวกจากการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ พบว่า 1) ผลกระทบต่อการให้ บริการสาธารณะแก่ประชาชน ประชาชนได้รับผลประโยชน์ตรงตามที่ต้องการ มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) ผลกระทบต่อองค์กร ทาให้เทศบาลเป็ นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ดีขึน้ น่าเชื่อถือขึน้ การดาเนินงานในเทศบาลในภาพรวมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึน้ เพิ่มคุณค่า ให้กับเทศบาลในระยะยาว และ 3) ผลกระทบต่อตัวของผู้บริหารท้องถิ่นคือ ทาให้มีความภาคภูมิใจ ในตนเอง เป็นที่ยอมรับจากท้องถิ่น และเป็นการปูทางของนายกเทศมนตรีสาหรับการเลือกตั้งใน ครั้งต่อไปth
dc.description.abstractข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ 1) หน่วยงานภาครัฐควรมีการทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ ที่ไม่มีความจำเป็นและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ แต่ละท้องถิ่นได้มีการนาหลักธรรมาภิบาลไปบริหารจัดการด้วยตนเองให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น 2) ผู้บริหารท้องถิ่นทั้งนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลในฐานะที่เป็นผู้นาระดับสูงของเทศบาล ต้องมีความจริงจังและจริงใจในการนา หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานเทศบาลอย่างแท้จริง 3) เทศบาลต้องมีการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสานึกให้พนักงานเทศบาลในทุกส่วนตระหนักถึงความสาคัญของ การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการดำเนินงานth
dc.format.extent188 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.otherการบริหารงานขององค์การth
dc.subject.otherองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นth
dc.titleธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีth
dc.title.alternativeGood governance in local administration : a case study of Municipalities in Thanyaburi, Pathumthani Provinceth
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record