การประมาณค่าสูญหายในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

Citation
รัตติกาล จอมประพันธ์ (2012). การประมาณค่าสูญหายในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/468.
View online Resources
Collections