การเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีปัญหาสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุด้วยวิธีการทดถอยแบบริดจ์และการค้นหาแบบต้องห้าม

Citation
นิศาชล งามประเสริฐสิทธิ์ (2012). การเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีปัญหาสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุด้วยวิธีการทดถอยแบบริดจ์และการค้นหาแบบต้องห้าม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/469.
View online Resources
Collections