Now showing items 404-410 of 410

 • Thumbnail

  อิทธิพลของคุณสมบัติของทรัพยากร ความสามารถขององค์การ และความสามารถของผู้ประกอบการต่อผลการดำเนินงานขององค์การ : กรณีศึกษาธุรกิจรวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

  มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ์; จันทรานุช มหากาญจนะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินธุรกิจของธุรกิจรวบรวม และรับซื้อขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซื้อของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อศึกษา ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ทำเลที่ตั้งของร้าน ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการ รวบรวม คัดแยกและจัดเก็บขยะรีไซเคิล และ ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลที่รับซื้อและ ศึกษาปัจจัยด้านคุณสมบัติของทรัพยากร ความสามารถขององค์การ และ ความสามารถของ ผู้ประกบการมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิล หรือร้าน รับซื้อของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย วิธีการดำเนินการวิจ ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของพฤติกรรมผู้นำวัฒนธรรมการทำงานในองค์การและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย; พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรมการทํางานในองค์การกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานของ พนักงานรัฐวิสาหกิจศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรม การทํางานในองค์การกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รัฐวิสาหกิจและเพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรม การทํางานในองค์การ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ที่นําไปใช้สําหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชากรเป้าหมายใน ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของภาวะผู้นำของคณบดีที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ชวลิต หมื่นนุช; ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้นำของคณบดีที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนี้ มุ่งที่จะหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของภาวะผู้นำของคณบดีและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ทฤษฏีภาวะผู้นำของฟิดเลอร์
 • Thumbnail

  อิทธิพลของภาวะผู้นำที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้จัดการประปา การประปาส่วนภูมิภาค ประเทศไทย 

  เลิศ ไชยณรงค์; ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มุ่งจะศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อประเภทผู้นำของผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค ตามแนวคิดของเรดดิน และเน้นศึกษาประเภทผู้นำว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ เมื่อร่วมกับตัวแปรอื่นทั้งยังต้องการจะศึกษาหาชุดตัวแปรที่จะสามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารงานได้ดีที่สุด ประสิทธิผลการบริหารงานของการศึกษานี้ ได้ครอบคลุมถึงประสิทธิผลการบริหารงานของบุคคล และประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กร นอกจากนี้ยังต้องการจะศึกษาว่ามาตรวัดประเภทผู้นำของเรดดินสามารถใช้แจกแจงผู้นำไทยออกเป็น 8 ประเภทตามแนวคิดทฤษฎีนี้หรือไม่
 • Thumbnail

  อิทธิพลของระบบรางวัลต่อผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  นงลักษณ์ แสงมหาชัย; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด มหาชน) 2)ศึกษาอิทธิพลของระบบรางวัลต่อผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน องค์การทั้งสามแห่งดังกล่าว งานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของระบบรางวัลที่มีต่อผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน ประเทศไทยไม่ค่อยมีมากนัก โดยเฉพาะการศึกษาในองค์การเอกชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง อิทธิพลของระบบรางวัลต่อผล ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 

  วัชรพงษ์ อินทรวงศ์; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การวิจัยเรองทธพลของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อผลการปฏิบัติงานบคลากร สายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของวิธีปฏิบัติด้าน ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอนใน สถาบันอุดมศึกษา 2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกลุ่มของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการจัดกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3) เพื่อพัฒนาตัวแบบการเชื่อมโยงระหว่างการวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานโดยผ่านปัจจัย 4 ประการของกล่องดำซึ่ง ประกอบด้วยความสามารถแรงจูงใจโอกาสในการมีส่วนร่วมและควา ...
 • Thumbnail

  โครงสร้างรายได้รายจ่ายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล 

  พรทิพย์ กาญจนานนท์; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (ก) โครงสร้างรายได (ข) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล (ค) ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการจัดสรรงบประมาณจำแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ รายจ่ายรวมรายจ่ายด้านบริหารทั่วไป รายจ่ายด้านการศึกษา รายจ่ายด้านสาธารณสุข รายจ่ายด้านเคหะและชุมชนและรายจ่ายด้านอุตสาหกรรมและโยธา (ง) การศึกษาเปรียบเทียบ ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อรายจ่ายทั้ง 6 ด้านการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลรายปีจํานวน 4 (2548-2551) กรณี ตัวอย่างได้แก่เทศบาลนคร 10 แห่งเทศบาลเมือง 48 แห่งและเทศบาลตําบล 448 แห่ง ผลการศึกษาโครงสร้างรายได้พบว่าเทศบาลยงพึ่งพารายได้จากรัฐบาลในสัดส่วนที่สูง ...