Now showing items 453-472 of 548

  Authors Name
  จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา [8]
  จิราภรณ์ เดชณรงค์ศักดิ์ [1]
  จุรี วิจิตรวาทการ, อาจารย์ที่ปรึกษา [3]
  ชวลิต หมื่นนุช [1]
  ชาติชาย ณ เชียงใหม่, อาจารย์ที่ปรึกษา [1]
  ณัฐพงศ์ พื้นแสน [1]
  ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล [1]
  ดรุณวรรณ สมใจ [1]
  ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ [1]
  ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ [1]
  ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา [1]
  ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา [2]
  ทองใบ สุดชารี [1]
  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ [1]
  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, อาจารย์ที่ปรึกษา [4]
  นงลักษณ์ แสงมหาชัย [1]
  นพ ศรีบุญนาค [1]
  นิติ รัตนปรีชาเวช [1]
  นิลเนตร วีระสมบัติ [1]
  นิสดารก์ เวชยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา [2]