Now showing items 390-409 of 440

 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  กมลทิพย์ คติการ; สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและแตกต่างในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กุล่ม คือ กลุ่มที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมาก ปานกลางและน้อย และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอให้สอดคล้องกับปัญหาและข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงระบบเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ศึกษา / เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไว้ข้างต้น ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

  เฉลิมพร เย็นเยือก; มนตรี โสคติยานุรักษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  การศึกษาเพื่อกำหนดคำนิยามเมืองในประเทศไทย 

  โสภาคย์ ผาสุขนิรันต์; จุรี วิจิตรวาทการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การกล่าวถึงเมืองในความหมายที่ใช้ทางวิชาการ ต้องมีคำจำกัดความที่ชัดเจนมากกว่าความหมายที่เข้าใจกันตามสามัญสำนึกทั่วไป การศึกษาเพื่อกำหนดคำนิยามเมืองจึงเป็นการเสนอวิธีจำกัดความหมายของคำว่าเมือง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในระดับพื้นฐานของแนวคิด คำนิยามเมืองซึ่งเป็นที่ยอมรับจะป้องกันไม่ให้มีการแปลความหมายที่ไขว้เขว หรือทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน นอกจากนั้น คำนิยามเมืองยังใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคุณสมบัติของพื้นที่ เพื่อให้สามารถระบุขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของเมือง สำหรับใช้เป็นหน่วยศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนเมือง ดังนั้น คำนิยามเมื ...
 • Thumbnail

  การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในภาคราชการ : การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

  เมทินี พงษ์เวช; จุรี วิจิตรวาทการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ : กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 

  สมจินตนา คุ้มภัย; นิสดารก์ เวชยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อประสิทธิผล ขององค์การแบบรัฐวิสาหกิจทางการเงินในประเทศไทย และ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างด้าน วัฒนธรรมองค์การระหว่างองค์การที่มีประสิทธิผลสูง ปานกลาง และต่ำ ด้วยวิธีสืบค้นหาสาเหตุหรือ ตัวแปรอิสระ คือ วัฒนธรรมองค์การที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลองค์การ โดยจำแนกรัฐวิสาหกิจออกเป็น 3 กลุ่มคือ องค์การที่มีประสิทธิผลสูงปานกลาง และต่ำ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)เป็นหลักศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัมภาษณ์เช ...
 • Thumbnail

  การใช้เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม 

  อรัสธรรม พรหมมะ; วินิต ทรงประทุม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  วิทยานิพนธ์เรื่อง "การใช้เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม" นี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ต้องการศึกษาว่าหน่วยงานด้านการวิเคราะห์นโยบายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม นำเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายไปใช้อย่างไรบ้าง (2) ต้องการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม และ (3) ต้องการวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของความแตกต่างในการนำเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายไปใช้ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม ...
 • Thumbnail

  การให้บริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์จากมุมมองนโยบายสาธารณะและด้านทรัพยากร : กรณีศึกษาการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันอุดมศึกษา 

  ลักษณา ศิริวรรณ; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2) สร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพ การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3) ทดสอบตัวแบบความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดสถาบัน อุดมศีกษาและ 4) วิเคราะห์เงื่อนไขที่สนับสนุนปัจจัยสำคัญมผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การศึกษาครั้งนี้บูรณาการทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติจากมุมมองนโยบายสาธารณะกับ ...
 • Thumbnail

  ขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  วิทยานิพนธ์นี้ให้ความสนใจอย่างยิ่งกับการศึกษาถึงความคิดเห็นของกรรมการสภาตำบลและทัศนคติของประชาชนต่อขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตำบล และทัศนคติประชาชนต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ITERMS กับ N ในฐานะที่ ITERMS,N เป็นตัวแบบหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณาถึงขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบลได้โดย ITERMS ซึ่งประกอบขึ้นด้วยข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ฐานะทางการเงินของสภาตำบล ทรัพยากร การเสียสละเพื่อส่วนรวมของกรรมการสภาตำบล ...
 • Thumbnail

  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานตำรวจ 

  ปิยะ อุทาโย, 2505-; ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะองค์การกับประสิทธิผลขององค์การภาครัฐบาลในการบริหารราชการไทย 

  กิ่งพร ทองใบ; สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  ประสิทธิผลขององค์การ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากทั้งในวงวิชาการด้านการบริหารและวงวิชาชีพ โดยเฉพาะกับการพัฒนาประเทศเท่าที่ปรากฏมา การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การกับประสิทธิผลขององค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบบริหารราชการของไทยเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อนอย่างจริงจัง วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการศึกษาโดยการวัดและประเมินประสิทธิผลขององค์การภาครัฐบาลในระดับการบริการราชการส่วนกลาง และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะองค์การ เพื่อศึกษาดูว่า ปัจจัยลักษณะองค์การปัจจัยใดมีอิทธิพลส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ และในจำนวน ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพการบริหารงานขององค์การกับผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

  ไพจิตร กสิวัฒน์; วินิต ทรงประทุม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน และผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริหารงานขององค์การกับผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียน ศึกษาปัจจัยสภาพการบริหารงานขององค์การที่ร่วมกันทำนาย ผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนได้ดีที่สุด อีกทั้งเปรียบเทียบผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนระหว่างโรงเรียนต่างขนาด และต่างความรับผิดชอบของสาธารณสุขภาค เปรียบเทียบการประเมินสภาพการบริหารงานขององค์การระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร.
 • Thumbnail

  ความเป็นเลิศในการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 

  น้ำเพชร อยู่สกุล; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง ความเป็นเลิศในการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) ครั้งนี้ ใช้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย (มหาชน) จํากัด เป็นตัวอย่างของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะที่สําคัญระหว่างกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่มีผลการปฏิบัติงานบริการ ดีเลิศ ปานกลางและต่ำรวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ ทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของกลุ่มดีเลิศ ปานกลางและต่ำใน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเช ...
 • Thumbnail

  ตัวแบบการจัดการสิ่งจูงใจครูประถมศึกษาในสังกัดของกรุงเทพมหานคร 

  พรลดา อังศุสิงห์; นิสดารก์ เวชยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  ตัวแบบสมรรถนะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

  สืบวงศ์ กาฬวงศ์; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  ตัวแบบสมรรถนะองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  ทางเลือกใหม่ขององค์กรพัฒนาเอกชน : การพัฒนาชนบทแนววัฒนธรรมชุมชน 

  สุจิตรา ธนานันท์, 2490-; จุรี วิจิตรวาทการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)
 • Thumbnail

  ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่ชุมชนพึ่งตนเอง 

  กมลวรรณ วรรณธนัง; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  นวัตกรรมสังคม : กรณีศึกษาโครงการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

  อลงกรณ์ คูตระกูล; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลองค์การระบบเปิด : กรณีศึกษาการบริหารของคณะผู้บริหารระดับอธิการบดีและรองอธิการบดี สถาบันราชภัฎ 

  เฉียบ ไทยยิ่ง; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจหลังการฟื้นฟูทางการเงิน 

  ปรัชญา จันทราทิพย์; มนตรี โสคติยานุรักษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทําความเข้าใจต่อการที่วิสาหกิจที่ผ่านการฟื้นฟู ทางการเงินหรือเคยเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทําการปรับแนวทางและวิธีการจัดการธุรกิจเพื่อให้ สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจเหมือนเดิมและมีผลประกอบการที่ดีซึ่งจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปธุรกิจจะต้องดําเนินการด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากวิธีการบริหารธุรกิจแบบปกติ การทบทวนวรรณกรรมทําให้ได้พบว่ามีปัจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟื้นฟูทาง การเงิน 3 ด้านที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจกลุ่มนี้ปัจจัยแรกคือปัจจัยภาวะผู้ประกอบการ เป็นกระบวนการสร้างสิ่งที่แตกต่างให้กับวิสาหก ...