Now showing items 393-410 of 410

 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ผลกระทบเชิงประจักษ์ของสถานการณ์การแข่งขัน การจัดการความรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ ความพร้อมในการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

  กฤตกร กัลยารัตน์; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มของสาขาธนาคาร ที่มีผลการดําเนินงานสูง-ต่ํา ในบริบทการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2) เพื่อศึกษาโมเดล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับผลการดําเนินงานของธนาคารสาขาที่มีระดับผล ประกอบการสูง-ต่ํา 3) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรู้และรูปแบบของบรรยากาศการเรียนรู้ ของกลุ่มธนาคารสาขาที่มีผลประกอบการสูง-ต่ํา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สาขาของ ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) ในประเทศไทยจํานวน 938 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551) การศึกษาประกอบไปด้วย 2 ส่วน ...
 • Thumbnail

  ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากมุมมองแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์การ 

  นิติ รัตนปรีชาเวช; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือการพัฒนากรอบแนวคิดความสัมพันธ์ของ แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์การที่มีต่อผลการดําเนินงานขององค์การ การศึกษาครั้งนี้ได้ทําการทดสอบกรอบแนวคิดที่ได้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลและความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององค์การ นอกจากนี้ในการศึกษายัง ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความสอดคล้องในภาพรวมระหว่างกรอบแนวคิดในการวิจัยและกรอบ แนวคิดเชิงประจักษ์อีกด้วย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Exploratory and Cross Sectional ...
 • Thumbnail

  พลวัตรในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา : บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.) กับการตัดสินใจร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท เจ้าของเรือไทยเพื่อจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ กรณีศึกษา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กับการตัดสินใจสร้างท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

  สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล; จันทรานุช มหากาญจนะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  ผู้ศึกษามีความคาดหวังว่าการศึกษานี้จะเป็นนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อสาขาวิชาด้าน การจัดการภาาครัฐและเอกชน งานศึกษาชิ้นนี้จะสามารถนำเสนอสาระสำคัญทางวิชาการด้านพลวัตร ในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจพอให้เกิดความชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งความชัดเจนในกรณีศึกษาทั้งสองกรณีคือโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 – สนามบินสุวรรณภูมิโดยรัฐวสาหกิจการท่าอากาศยานไทยจํากัด (ทอท.) และการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติโดยการแปรรูปรัฐวสาหกิจบริษัทไทยเดินเรือทะเลจํากัด (บทด.) การจัดตั้งบริษัท ร่วมทันกับกลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทย 23 บริษัท ...
 • Thumbnail

  ภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 

  ณัฐพงศ์ พื้นแสน; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  วิทยานพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา “ภาคความรวมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public and Private Partnership)” ส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วย พลังงานหมุนเวียนอย่างไร โดยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาคความรวมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนและนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อ สร้างกรอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆประสิทธิผลของนโยบายฯ ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ถดถอย (Regression) จากกลุ่มประชากรที่สามารถขายไฟฟ้า ให้กับภาครัฐได้แสดงให้เห็นว่าปจจัย แหล่งพลังงานหมุนเวียน การยอมรับจากสังคม โครงสร้าง ...
 • Thumbnail

  ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน : การศึกษาสำรวจปัจจัยและผลกระทบของนโยบายสาธารณสุขมูลฐานในเขต 1 ของสาธารณสุข 

  ปิยะนุช เงินคล้าย; ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน: การศึกษาสำรวจปัจจัยและผลกระทบของนโยบายสาธารณสุขมูลฐานในเขต 1 ของสาธารณสุข มุ่งที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน การปรับระบบบริการให้รองรับงานสาธารณสุขมูลฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชน และความรู้ในการป้องกันโรค ที่มีต่อตัวแปรผล คือ ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยใช้กรอบแนวทางการศึกษาทฤษฎีของการสาธารณสุขมูลฐานและแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน
 • Thumbnail

  ระบบราชการไทยกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการด้านการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 

  ประยงค์ เต็มชวาลา; อุทัย เลาหวิเชียร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การวิจัยในกรณีนี้ เป็นความพยายามที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์การระบบราชการ จะมีส่วนสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลอย่างไรบ้างกับความสำเร็จหรือล้มเหลวของการพัฒนาชนบทไทย กรอบแนวความคิดสำหรับการวิจัยในที่นี้คือ ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำนโยบายการพัฒนาชนบทไปสู่การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของข้าราชการในการบริหารการพัฒนาชนบท ทั้งนี้การศึกษาถึงศักยภาพขององค์การระบบราชการ รวมทั้งทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมของข้าราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะขึ้นอยู่กับทัศนคติของข้าราชการที่มีต่อการบริหารการพัฒนาชนบทด้วย.
 • Thumbnail

  ลักษณะและสาเหตุของปัญหาความยากจนของครอบครัวชนบท 

  อุดม ทุมโฆสิต; ชาติชาย ณ เชียงใหม่, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  ปัญหาความยากจนในชนบท เป็นปัญหาสำคัญที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา นโยบายแก้ปัญหาความยากจนของรัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะความรู้ความเข้าใจในลักษณะปัญหายังอยู่ในขอบเขตที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถระบุและวินิจฉัยวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพออกมาได้
 • Thumbnail

  วิเคราะห์นโยบายงบประมาณรายจ่ายสาธารณสุขและการกระจายตามพื้นที่จังหวัดในประเทศไทย 

  ดรุณวรรณ สมใจ; พลภัทร บุราคม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาตามแนวทางเชิงประจักษ์ (positive approach) เพื่อ วิเคราะห์นโยบายงบประมาณรายจ่ายสาธารณสุข และการกระจายตามพื้นที่จังหวัดใน ประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้อาศัยตัวเลขสถิติทุติยภูมิ (secondary data) เป็นหลักเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลสถิติทุติยภูมิตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2549 เพื่อวิเคราะห์ในภาพรวมของประเทศ โดยมีตัวแปรตาม คือรายจ่าย สาธารณะด้านสาธารณสุข และใช้ข้อมูลทุติยภูมิตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540-2549 รายจังหวัด โดยตัว แปรตามเป็นรายจ่ายสาธารณะด้านสาธารณสุขที่ลงไปในแต่ละจังหวัด ...
 • Thumbnail

  สื่อเพื่อการบริหารการพัฒนา : กรณีการจัดตั้งศูนย์วีดีโอเทปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ศาลาอีสานเขียว 

  สมาน งามสนิท; อรุณ รักธรรม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  วิทยานิพนธ์เรื่อง "สื่อเพื่อการบริหารการพัฒนา : กรณีการจัดตั้งศูนย์วีดิโอเทปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ศาลาอีสานเขียว" นี้ เป็นการขยายการศึกษาต่อจากการที่โครงการอีสานเขียวได้สร้างศาลาอีสานเขียวไว้ในหมู่บ้านเป้าหมาย โครงการศาลาอีสานเขียวนั้นเมื่อได้สร้างศาลาอีสานเขียวเสร็จแล้วยังไม่มีกำหนดการใช้สอยประโยชน์ของศาลาอีสานเขียวให้ชัดเจนแต่อย่างไร การศึกษานี้จึงศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์วีดิโอเทปขึ้นที่ศาลาอีสานเขียว เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ และ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับนักบริหารการพัฒนาจะได้ใช้ในการบริหารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสั ...
 • Thumbnail

  สุขภาพองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ 

  ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  อิทธิพลของคุณสมบัติของทรัพยากร ความสามารถขององค์การ และความสามารถของผู้ประกอบการต่อผลการดำเนินงานขององค์การ : กรณีศึกษาธุรกิจรวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

  มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ์; จันทรานุช มหากาญจนะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินธุรกิจของธุรกิจรวบรวม และรับซื้อขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซื้อของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อศึกษา ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ทำเลที่ตั้งของร้าน ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการ รวบรวม คัดแยกและจัดเก็บขยะรีไซเคิล และ ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลที่รับซื้อและ ศึกษาปัจจัยด้านคุณสมบัติของทรัพยากร ความสามารถขององค์การ และ ความสามารถของ ผู้ประกบการมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิล หรือร้าน รับซื้อของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย วิธีการดำเนินการวิจ ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของพฤติกรรมผู้นำวัฒนธรรมการทำงานในองค์การและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย; พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรมการทํางานในองค์การกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานของ พนักงานรัฐวิสาหกิจศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรม การทํางานในองค์การกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รัฐวิสาหกิจและเพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรม การทํางานในองค์การ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ที่นําไปใช้สําหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชากรเป้าหมายใน ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของภาวะผู้นำของคณบดีที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ชวลิต หมื่นนุช; ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้นำของคณบดีที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนี้ มุ่งที่จะหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของภาวะผู้นำของคณบดีและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ทฤษฏีภาวะผู้นำของฟิดเลอร์
 • Thumbnail

  อิทธิพลของภาวะผู้นำที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้จัดการประปา การประปาส่วนภูมิภาค ประเทศไทย 

  เลิศ ไชยณรงค์; ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มุ่งจะศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อประเภทผู้นำของผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค ตามแนวคิดของเรดดิน และเน้นศึกษาประเภทผู้นำว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ เมื่อร่วมกับตัวแปรอื่นทั้งยังต้องการจะศึกษาหาชุดตัวแปรที่จะสามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารงานได้ดีที่สุด ประสิทธิผลการบริหารงานของการศึกษานี้ ได้ครอบคลุมถึงประสิทธิผลการบริหารงานของบุคคล และประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กร นอกจากนี้ยังต้องการจะศึกษาว่ามาตรวัดประเภทผู้นำของเรดดินสามารถใช้แจกแจงผู้นำไทยออกเป็น 8 ประเภทตามแนวคิดทฤษฎีนี้หรือไม่
 • Thumbnail

  อิทธิพลของระบบรางวัลต่อผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  นงลักษณ์ แสงมหาชัย; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด มหาชน) 2)ศึกษาอิทธิพลของระบบรางวัลต่อผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน องค์การทั้งสามแห่งดังกล่าว งานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของระบบรางวัลที่มีต่อผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน ประเทศไทยไม่ค่อยมีมากนัก โดยเฉพาะการศึกษาในองค์การเอกชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง อิทธิพลของระบบรางวัลต่อผล ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 

  วัชรพงษ์ อินทรวงศ์; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การวิจัยเรองทธพลของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อผลการปฏิบัติงานบคลากร สายผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของวิธีปฏิบัติด้าน ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอนใน สถาบันอุดมศึกษา 2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกลุ่มของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการจัดกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3) เพื่อพัฒนาตัวแบบการเชื่อมโยงระหว่างการวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานโดยผ่านปัจจัย 4 ประการของกล่องดำซึ่ง ประกอบด้วยความสามารถแรงจูงใจโอกาสในการมีส่วนร่วมและควา ...
 • Thumbnail

  โครงสร้างรายได้รายจ่ายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล 

  พรทิพย์ กาญจนานนท์; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (ก) โครงสร้างรายได (ข) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล (ค) ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการจัดสรรงบประมาณจำแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ รายจ่ายรวมรายจ่ายด้านบริหารทั่วไป รายจ่ายด้านการศึกษา รายจ่ายด้านสาธารณสุข รายจ่ายด้านเคหะและชุมชนและรายจ่ายด้านอุตสาหกรรมและโยธา (ง) การศึกษาเปรียบเทียบ ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อรายจ่ายทั้ง 6 ด้านการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลรายปีจํานวน 4 (2548-2551) กรณี ตัวอย่างได้แก่เทศบาลนคร 10 แห่งเทศบาลเมือง 48 แห่งและเทศบาลตําบล 448 แห่ง ผลการศึกษาโครงสร้างรายได้พบว่าเทศบาลยงพึ่งพารายได้จากรัฐบาลในสัดส่วนที่สูง ...