Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 

    ณัฐพงศ์ พื้นแสน; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    วิทยานพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา “ภาคความรวมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public and Private Partnership)” ส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วย พลังงานหมุนเวียนอย่างไร โดยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาคความรวมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนและนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อ สร้างกรอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆประสิทธิผลของนโยบายฯ ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ถดถอย (Regression) จากกลุ่มประชากรที่สามารถขายไฟฟ้า ให้กับภาครัฐได้แสดงให้เห็นว่าปจจัย แหล่งพลังงานหมุนเวียน การยอมรับจากสังคม โครงสร้าง ...