Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากมุมมองแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์การ 

    นิติ รัตนปรีชาเวช; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือการพัฒนากรอบแนวคิดความสัมพันธ์ของ แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์การที่มีต่อผลการดําเนินงานขององค์การ การศึกษาครั้งนี้ได้ทําการทดสอบกรอบแนวคิดที่ได้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลและความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององค์การ นอกจากนี้ในการศึกษายัง ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความสอดคล้องในภาพรวมระหว่างกรอบแนวคิดในการวิจัยและกรอบ แนวคิดเชิงประจักษ์อีกด้วย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Exploratory and Cross Sectional ...