Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ : กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 

  สมจินตนา คุ้มภัย; นิสดารก์ เวชยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อประสิทธิผล ขององค์การแบบรัฐวิสาหกิจทางการเงินในประเทศไทย และ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างด้าน วัฒนธรรมองค์การระหว่างองค์การที่มีประสิทธิผลสูง ปานกลาง และต่ำ ด้วยวิธีสืบค้นหาสาเหตุหรือ ตัวแปรอิสระ คือ วัฒนธรรมองค์การที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลองค์การ โดยจำแนกรัฐวิสาหกิจออกเป็น 3 กลุ่มคือ องค์การที่มีประสิทธิผลสูงปานกลาง และต่ำ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)เป็นหลักศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัมภาษณ์เช ...
 • Thumbnail

  ตัวแบบการจัดการสิ่งจูงใจครูประถมศึกษาในสังกัดของกรุงเทพมหานคร 

  พรลดา อังศุสิงห์; นิสดารก์ เวชยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)