Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของนโยบายบรรษัทภิบาล : กรณีบริษัทจดทะเบียน 

  ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์; พลภัทร บุราคม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมและผลต่อการกระจายรายได้ของไทย 

  วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; พลภัทร บุราคม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  เมื่อพิจารณาผลพวงของการพัฒนาและการดําเนินนโยบายสังคมของรัฐบาลในช่วงสาม ทศวรรษที่ผ่านมา จะพบความไม่เสมอภาคทางสังคม (Equity) ปรากฏให้เห็นทั้งในด้านการศึกษา การสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์โดยผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงจะสามารถเข้าถึงบริการ ทางสังคมที่ดีกว่าผู้มีฐานะเศรษฐกิจที่ต่ําทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของบริการ ซึ่งจากความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นนี้ได้ดจุดประกายความสนใจให้ผู้ศึกษาค้นหาถึงสาเหตุและผลกระทบของ ปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายสาธารณะด้านสังคม โดยศึกษาปัจจัยที่มีผล ต่อรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมและผลต่อการกระจายรายรายได้ของไทย ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์นโยบายงบประมาณรายจ่ายสาธารณสุขและการกระจายตามพื้นที่จังหวัดในประเทศไทย 

  ดรุณวรรณ สมใจ; พลภัทร บุราคม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาตามแนวทางเชิงประจักษ์ (positive approach) เพื่อ วิเคราะห์นโยบายงบประมาณรายจ่ายสาธารณสุข และการกระจายตามพื้นที่จังหวัดใน ประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้อาศัยตัวเลขสถิติทุติยภูมิ (secondary data) เป็นหลักเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลสถิติทุติยภูมิตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2549 เพื่อวิเคราะห์ในภาพรวมของประเทศ โดยมีตัวแปรตาม คือรายจ่าย สาธารณะด้านสาธารณสุข และใช้ข้อมูลทุติยภูมิตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540-2549 รายจังหวัด โดยตัว แปรตามเป็นรายจ่ายสาธารณะด้านสาธารณสุขที่ลงไปในแต่ละจังหวัด ...