Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรี 

    กรภัทร์ จารุกำเนิดกนก; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ สาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย ด้วยระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ โดยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีในองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์ เกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย ที่ดําเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป และมี เจ้าหน้าที่ 50 คนขึ้นไป จํานวน 3 กรณีศึกษา ผลการศึกษา พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกรณีศึกษาปฏิบัติการผ่านระบบการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 ระบบย่อยที่สัมพันธ์กันและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอกองค์การซึ่งระบบย่อย ...