Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การกำกับดูแลกิจการกับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    สุภานี นวกุล; พัลลภา เรืองรอง, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยมุ่งเน้นการศึกษาระดับจุลภาคหรือองค์การในฐานะที่เป็นหน่วยธุรกิจสำคัญที่จะ ผลักดันและส่งเสิรมให้เกิดความสามารถในการแข่งขันระดับอุตสาหกรรมและประเทศโดยศึกษา กลุ่มตัวอย่างระดับบริษัทที่ทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 ถึง 2552 จำแนกเป็น 7 หมวดธรกิจประกอบด้วยอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคและบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทรัพยากรบริการและ เทคโนโลยี ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทตามแนวคิดอุปสงค์ของผู้บริโภคและกลยุทธบ ...