Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาตัวแบบผู้นำเชิงนวัตกรรม 

    อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์; สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้นําเชิง นวัตกรรม ขององค์การธุรกิจเอกชนภาคอุตสาหกรรม ที่มีลักษณะเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้นําเชิงนวัตกรรม 3) พัฒนาตัวแบบผู้นําเชิงนวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีภาวะผู้นําและแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม เป็นฐานคติในการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยที่เป็น องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้นําที่มีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้นําองค์การที่มีผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ ซึ่งเป็นผลจากการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะความเป็นนวัตกรรม ใช้วิธีการศึกษาแบบ ...