Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อิทธิพลของพฤติกรรมผู้นำวัฒนธรรมการทำงานในองค์การและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย; พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรมการทํางานในองค์การกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานของ พนักงานรัฐวิสาหกิจศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรม การทํางานในองค์การกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รัฐวิสาหกิจและเพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรม การทํางานในองค์การ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ที่นําไปใช้สําหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชากรเป้าหมายใน ...