Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความเป็นเลิศในการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 

    น้ำเพชร อยู่สกุล; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การศึกษาวิจัยเรื่อง ความเป็นเลิศในการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) ครั้งนี้ ใช้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย (มหาชน) จํากัด เป็นตัวอย่างของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะที่สําคัญระหว่างกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่มีผลการปฏิบัติงานบริการ ดีเลิศ ปานกลางและต่ำรวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ ทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของกลุ่มดีเลิศ ปานกลางและต่ำใน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเช ...