Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    โครงสร้างรายได้รายจ่ายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล 

    พรทิพย์ กาญจนานนท์; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (ก) โครงสร้างรายได (ข) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล (ค) ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการจัดสรรงบประมาณจำแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ รายจ่ายรวมรายจ่ายด้านบริหารทั่วไป รายจ่ายด้านการศึกษา รายจ่ายด้านสาธารณสุข รายจ่ายด้านเคหะและชุมชนและรายจ่ายด้านอุตสาหกรรมและโยธา (ง) การศึกษาเปรียบเทียบ ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อรายจ่ายทั้ง 6 ด้านการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลรายปีจํานวน 4 (2548-2551) กรณี ตัวอย่างได้แก่เทศบาลนคร 10 แห่งเทศบาลเมือง 48 แห่งและเทศบาลตําบล 448 แห่ง ผลการศึกษาโครงสร้างรายได้พบว่าเทศบาลยงพึ่งพารายได้จากรัฐบาลในสัดส่วนที่สูง ...