ตัวประมาณแบบใช้อัตราส่วนในการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

Citation
สิริกานต์ คมวิลาศ (2012). ตัวประมาณแบบใช้อัตราส่วนในการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/472.
View online Resources
Collections