Now showing items 21-40 of 291

 • Thumbnail

  การควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงอากรมหรสพ : ศึกษาวิเคราะห์จากมาตรการในการดำเนินงานและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ 

  วิบูลย์ ภักดีมงคล; ศรีปริญญา รามโกมุท, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาวิวัฒนาการของอากรมหรสพในประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นเหตุผลและความมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นตอน เน้นเหตุผลหลักเกณฑ์การควบคุมจัดเก็บของยุคปัจจุบัน โดยศึกษาว่าก่อนที่จะมีการจัดตั้งสำนักงาน ก.ต.ภ. นั้น รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือการจัดเก็บ ศึกษาเฉพาะเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรในหมวดอากรมหรสพ ชี้ให้เห็นความยุ่งยากในการจัดเก็บ ผลของการดำเนินงานของรัฐ ตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ ต่อจากนั้นผู้เขียนได้ศึกษาถึงการจัดรูปองค์การเพื่อการบริหารการควบคุมจัดเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ...
 • Thumbnail

  การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาประชาบาล 

  เถกิงศักดิ์ พัฒโน; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาค้นคว้าว่าการบริหารงานศึกษาประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามมูลเหตุข้อหนึ่งที่ว่า โอนให้ท้องถิ่นจัดทำเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานศึกษาเพียงไรหรือไม่ และมีสาเหตุหรืออุปสรรคควรแก้ไขอย่างใด ศึกษาเฉพาะลักษณะโครงสร้างขององค์การและแง่วิธีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารการศึกษาประชาบาลตามตัวบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมส่งเสริมของส่วนกลาง แสดงให้เห็นแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในท้องถิ่น ความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริมหรือชักจูงให้ ...
 • Thumbnail

  การควบคุมหอพักนักเรียนนักศึกษาของเอกชนโดยทางราชการ 

  เชาวน์ อยู่จำรัส; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  ผู้เขียนได้ศึกษาถึงปัญหา ความสำคัญของปัญหา ตลอดจนอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการบริหารงานของรัฐบาลในการควบคุมหอพักนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนในพระนครและธนบุรี ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษา ยกเว้นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนราษฎร์พิเศษ เป็นการศึกษาในแง่บริหารสวัสดิการสังคมโดยเพ่งเล็งถึงการจัดสวัสดิการแก่นักเรียน นักศึกษา.
 • Thumbnail

  การเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้\ 

  สมาน รังสิโยกฤษฏ์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  สาระสำคัญของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เพื่อชี้ให้เห็นปัญหา ลักษณะ และมูลเหตุของปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีอยู่อย่างไรบ้าง มีมูลเหตุมาจากอะไร และปัญหาแต่ละปัญหานั้นมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ และเสถียรภาพของภูมิภาคส่วนนี้อย่างไรบ้าง เพื่อจะนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดวิธีการเข้าถึงประชาชนที่เหมาะสมที่สุด และสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุด
 • Thumbnail

  การจัดการเชิงพุทธ : การสำรวจปรัชญาและแนวคิดสำหรับการจัดการสมัยใหม่ 

  พูนลาภ แก้วแจ่มศรี; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  การจัดและการบริหารงานโรงเรียนมัธยมแบบประสมของกรมวิสามัญศึกษา 

  แดง สุขกุล; ปถม ชาญสรรค์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  กรมวิสามัญศึกษาได้จัดให้มีโรงเรียนมัธยมแบบประสมขึ้นเป็นโครงการใหญ่ที่กำหนดการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2510 - 2514 เป็นโครงการระยะ 5 ปี โรงเรียนมัธยมแบบประสมที่จัดขึ้นนี้มีทั้งสิ้นรวม 20 โรงเรียน ทั้งนี้กรมวิสามัญศึกษามีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญต่อนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่น จะออกไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป และเพื่อออกไปประกอบอาชีพต่อไป.
 • Thumbnail

  การจัดหางานให้เยาวชนทำในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนของกรมแรงงาน : บทศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินงานในจังหวัดพระนครและธนบุรี 

  สุภาพ ปริญญเสวี; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาองค์การบริหารและโครงการจัดหางานให้เยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจังหวัดพระนครและธนบุรีโดยทั่วไป โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการจัดหางานให้เยาวชนทำในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน วัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริการจัดหางานเยาวชน หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนการวางโครงการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการบริหารงานการจัดหางานเยาวชน แล้วศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดหางานให้เยาวชนในลักษณะสภาพการปฏิบัติของกรมแรงงานที่สามารถให้บริการแก่เยาวชนเป็นประจำทุกปี โดยกล่าวถึงการเตรียมการเพื่อดำเนินงานการหาตำแหน่ง ...
 • Thumbnail

  การจัดสวัสดิการของกรมตำรวจ 

  ประภา ถิรพันธ์; เพ็ญศรี วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  กรมตำรวจได้จัดตั้งแผนกสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2493 ขึ้นตรงต่อกองจเรตำรวจ แผนกสวัสดิการนี้มีหน้าที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือตำรวจและครอบครัวในกรณีที่ประสบความเดือดร้อนทุกข์ยากต่าง ๆ จัดการฌาปนกิจศพข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมทั้งดำเนินการในเรื่องทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และการจัดสหกรณ์รูปต่าง ๆ ขึ้นในกรมตำรวจ ต่อมาเมื่อปี 2496 แผนกสวัสดิการนี้ขึ้นอยู่กับส่วนบัญชาการของกองบัญชาการจเรตำรวจ และมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก คือ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร สถานที่ราชการ และโรงเรียนของตำรวจ ...
 • Thumbnail

  การจัดส่วนราชการเพื่อการสหกรณ์ 

  สมาน ทองสิมา; ธวัช ฉัตระเนตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การส่งเสริมการสหกรณ์เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลไทย เพราะการมีสหกรณ์เป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น อันหมายถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวมจะดีขึ้น ผู้เขียนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ทำการศึกษาโดยมุ่งเฉพาะในตอนที่มีฐานะเป็นกรม สังกัดอยู่ในกระทรวงครั้งหลังสุดและตอนที่มีฐานะเป็นกระทรวงสหกรณ์เป็นสำคัญ โดยศึกษาถึงการจัดส่วนราชการ ช่วงการบังคับบัญชา ระดับขั้นของส่วนราชการและการประสานงาน
 • Thumbnail

  การจัดองค์การและการบริหารงานออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย 

  จงเจริญ อนันตริยกุล; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2507])
 • Thumbnail

  การจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร 

  ชอบ ทิพวรรณ; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาถึงงานของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร ในการจัดอัตรากำลังให้แก่กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ว่ามีความสามารถในการทำงานและได้ปรับปรุงงาน และได้รับผลสำเร็จประการใดบ้าง และมีสิ่งควรแก้ไขประการใดบ้าง การปฏิบัติงานจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารได้ใช้กรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ปริมาณงาน การจำแนกตำแหน่งและการจัดระบบงาน คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารมีกลุ่มทำงานคือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์จากสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณ.
 • Thumbnail

  การตรวจราชการในระดับกระทรวงของระบบบริหารราชการไทย 

  บุญสิน ซุ่นสั้น; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับการตรวจราชการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะการตรวจราชการที่ดี เสนอวิวัฒนาการการตรวจราชการของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 สมัย สมัยสุโขทัย ศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งรัตนโกสินทร์ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สมัย พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2501 และสมัยของคณะปฏิวัติจาก พ.ศ.2501 ถึงปัจจุบัน แล้วสรุปว่าทุกสมัย หากหัวหน้าหน่วยราชการไปตรวจราชการด้วยตนเองแล้ว จะได้ผลดีกว่ามอบหมายให้ผู้แทนไป ผู้เขียนยังได้นำเอาระบบการตรวจราชการมาเสนอ กล่าวถึงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ...
 • Thumbnail

  การดำเนินการสอบแข่งขันวิชาข้าราชการพลเรือนชั้นตรี 

  วินิต ทรงประทุม; สวัสดิ์ สุคนธรังษี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ความมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อให้ทราบอย่างแน่ชัดถึงสภาพและปัญหาในการดำเนินการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนชั้นตรีว่ามีอยู่อย่างไร การปรับปรุงการสอบควรจะทำหรือไม่อย่างไร และในทัศนะของกรรมการสอบแข่งขันชั้นตรีทั่วประเทศมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อสภาพปัญหาและการปรับปรุงการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรีดังกล่าว เพื่อสามารถนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางและประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการศึกษา ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยเฉพาะการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรี ลักษณะและทัศนคติของกรรมการสอบแข่งขันช้นตรี ...
 • Thumbnail

  การจำหน่ายยาตำราหลวงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

  ดำรง แก้วไสย; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์.-
 • Thumbnail

  การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรโดยการศึกษาจากกรณีสินค้าผ้า พ.ศ. 2503-2504 

  เสถียร ชินพงศ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  แม้ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีในประเทศไทยจะมีอยู่อย่างแพร่หลายไม่มีที่สิ้นสุด แต่ยังไม่มีผู้ใดนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาศึกษากันโดยละเอียด การดำเนินงานของฝ่ายบริหารจึงมักมุ่งในด้านป้องกันปราบปราม มิค่อยคำนึงถึงส่วนประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาเพื่อแสดงสาเหตุของการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร กลวิธีต่าง ๆ ที่ผู้หลีกเลี่ยงนำมาใช้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้ดุลพินิจของนักบริหารผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการ ในการศึกษาผู้เขียนได้นำเอากรณีสินค้าผ้ามาเป็น ...
 • Thumbnail

  การทะเบียนราษฎรในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย 

  สมนึก ชูวิเชียร; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนราษฎรนั้นเพื่อประโยชน์ในการเกณฑ์ทหารป้องกันประเทศ ในการเก็บภาษี ในการเกณฑ์พลเมืองเพื่อทำกิจการบางอย่าง เพื่อทราบสถิติจำนวนราษฎร เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมพลเมืองเพื่อความปลอดภัยของประเทศ ด้วยเหตุที่การทะเบียนราษฎรมีความสำคัญต่อระบบการปกครอง ทางราชการจึงได้ปรับปรุงแก้ไขการจดทะเบียนราษฎรตลอดมา ส่วนใหญ่แก้ไขในรูปของการจัดระบบงาน
 • Thumbnail

  การตรวจราชการในหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

  จำนงค์ บุญชู; มาลัย หุวะนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องที่ การบำบัดทุกข์บำรุงสุข การป้องกันสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ นับว่าเป็นกระทรวงที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตประจำวันของชาวไทยทั่วประเทศ ฉะนั้น จึงจำเป็นที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งการให้คำแนะนำชี้แจงแก่ผู้รับการตรวจด้วย ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยขึ้น
 • Thumbnail

  การตรวจแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานของกรมแรงงานในจังหวัดพระนครธนบุรี 

  นาถ ทองสมบุญ; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในกระบวนการบริหารงานตรวจแรงงาน เฉพาะการตรวจบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 และประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ใช้แทนกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมแรงงาน และเฉพาะการตรวจแรงงานในจังหวัดพระนครและธนบุรี ผู้เขียนได้บรรยายลักษณะการขยายตัวทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ลักษณะองค์ประกอบของแรงงาน การจ้าง สถานประกอบการและสภาพการทำงาน อันตรายจากการทำงาน ข้อพิพาทแรงงานและคำร้องทุกข์ของลูกจ้าง แล้วศึกษาการตรวจแรงงานซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการควบคุมการใช้แรงงานให้เป็นไปในลักษณะที่เหมาะสม ...
 • Thumbnail

  การตรวจราชการและการบริหารงานในหน้าที่จเรตำรวจ กรมตำรวจ 

  สุวรรณ สุวรรณเวโช; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของจเรตำรวจในสมัยปัจจุบันโดยยึดถือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ประกอบกับพฤติกรรมของจเรตำรวจที่แสดงออกในการบริหารเป็นหลัก ลักษณะของงานประเภทใหญ่ ๆ ของจเรตำรวจ คือ การตรวจงาน ตรวจตัวบุคคล และตรวจสถานที่ราชการของกรมตำรวจ เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินไปตามระเบียบแบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนโครงการและแผนงานที่วางไว้หรือไม่ ประชาชนได้รับผลในการปฏิบัติราชการของตำรวจสมตามนโยบาย หรือความมุ่งหมายของทางราชการมากน้อยเพียงใด เป็นต้น
 • Thumbnail

  การเตรียมการวางแผน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำสำหรับพระนครและธนบุรี 

  วรรณิภา รัตนพล; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  เสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของการระบายน้ำในจังหวัดพระนครและธนบุรี โดยทำการศึกษาปัญหาอันเกิดขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของเมือง ปริมาณการใช้น้ำ ปัญหาเนื่องจากการไม่มีการวางผังเมือง และปัญหาอันเนื่องมาจากความบกพร่องของระบบระบายน้ำที่มีอยู่ ศึกษาถึงการเตรียมการเพื่อวางแผนของโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำสำหรับพระนครและธนบุรี ความเป็นมาของโครงการ ลักษณะของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินงาน การแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการ แล้วกล่าวถึงการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนของโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำส ...