Now showing items 1-20 of 219

 • Thumbnail

  The evaluation of Thailand higher education quality assessment criteria : a case study of the office for national education standard and quality assessment (public organization) 

  Satayu Pattarakijkusol; Nattha Vinijnaiyapak (National Institute of Development Administration, 2014)

  This research studies ONESQA’s higher education assessment indicators which assess higher education quality in the third round of external assessment work (2011-2015). The 18 indicators consist of three groups: basic, distinctive identity, and advancement measurement. The researcher believes that appropriate assessment indicators would improve Thailand’s higher education quality, allowing Thai graduates to gain more competitiveness in the ASEAN labor market.
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในจังหวัดขอนแก่น 

  สุนทรชัย ชอบยศ; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  กองประกันภัย : ศึกษาเฉพาะหน่วยงานควบคุมตัวแทนนายหน้าและสายงานผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย 

  บรรยงค์ โตจินดา; มัลลี เวชชาชีวะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ศึกษาปริมาณงานและวิธีปฏิบัติราชการภายในกองประกันภัย โดยผู้เขียนได้เข้าศึกษาดูงานแบบเข้าไปร่วมงาน ประกอบการสังเกตการณ์ในหน่วยงาน 2 แห่ง คือ หน่วยงานควบคุมตัวแทนนายหน้าประกันภัย และสายงานผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย เพื่อค้นปัญหาและความบกพร่องบางประการเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การ ปริมาณงาน และวิธีปฏิบัติงานภายในองค์การ จากเครื่องมือวิเคราะห์งานทั้ง 3 แบบ คือ การแจกจ่ายงาน สายการเดินของงาน และการจัดสำนักงาน
 • Thumbnail

  การขยายงานกับทุนดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  จรรยา นาถสุภา; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1973])

  การท่าเรือแห่งประเทศไทยมิได้ขยายงานเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเทียบเรือเพิ่มขึ้นเลย หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาท่าเรือคับคั่งอย่างมาก เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะดังกล่าว รายงานของคณะสำรวจชุดต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศก็ระบุให้เห็นโดยแน่ชัดว่า จะต้องมีการขยายงานการท่าเรือโดยเร็วที่สุด การท่าเรือก็ได้ตกลงสร้างเขื่อนตะวันออกเพิ่มขึ้น จึงจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี
 • Thumbnail

  การขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ กรณีศึกษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 

  นันทวรรณ รัตติวัธน์; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  การเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้\ 

  สมาน รังสิโยกฤษฏ์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  สาระสำคัญของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เพื่อชี้ให้เห็นปัญหา ลักษณะ และมูลเหตุของปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีอยู่อย่างไรบ้าง มีมูลเหตุมาจากอะไร และปัญหาแต่ละปัญหานั้นมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ และเสถียรภาพของภูมิภาคส่วนนี้อย่างไรบ้าง เพื่อจะนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดวิธีการเข้าถึงประชาชนที่เหมาะสมที่สุด และสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุด
 • Thumbnail

  การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาประชาบาล 

  เถกิงศักดิ์ พัฒโน; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาค้นคว้าว่าการบริหารงานศึกษาประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามมูลเหตุข้อหนึ่งที่ว่า โอนให้ท้องถิ่นจัดทำเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานศึกษาเพียงไรหรือไม่ และมีสาเหตุหรืออุปสรรคควรแก้ไขอย่างใด ศึกษาเฉพาะลักษณะโครงสร้างขององค์การและแง่วิธีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารการศึกษาประชาบาลตามตัวบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมส่งเสริมของส่วนกลาง แสดงให้เห็นแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในท้องถิ่น ความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริมหรือชักจูงให้ ...
 • Thumbnail

  การควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงอากรมหรสพ : ศึกษาวิเคราะห์จากมาตรการในการดำเนินงานและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ 

  วิบูลย์ ภักดีมงคล; ศรีปริญญา รามโกมุท, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาวิวัฒนาการของอากรมหรสพในประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นเหตุผลและความมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นตอน เน้นเหตุผลหลักเกณฑ์การควบคุมจัดเก็บของยุคปัจจุบัน โดยศึกษาว่าก่อนที่จะมีการจัดตั้งสำนักงาน ก.ต.ภ. นั้น รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือการจัดเก็บ ศึกษาเฉพาะเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรในหมวดอากรมหรสพ ชี้ให้เห็นความยุ่งยากในการจัดเก็บ ผลของการดำเนินงานของรัฐ ตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ ต่อจากนั้นผู้เขียนได้ศึกษาถึงการจัดรูปองค์การเพื่อการบริหารการควบคุมจัดเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ...
 • Thumbnail

  การควบคุมหอพักนักเรียนนักศึกษาของเอกชนโดยทางราชการ 

  เชาวน์ อยู่จำรัส; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  ผู้เขียนได้ศึกษาถึงปัญหา ความสำคัญของปัญหา ตลอดจนอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการบริหารงานของรัฐบาลในการควบคุมหอพักนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนในพระนครและธนบุรี ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษา ยกเว้นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนราษฎร์พิเศษ เป็นการศึกษาในแง่บริหารสวัสดิการสังคมโดยเพ่งเล็งถึงการจัดสวัสดิการแก่นักเรียน นักศึกษา.
 • Thumbnail

  การจัดการเชิงพุทธ : การสำรวจปรัชญาและแนวคิดสำหรับการจัดการสมัยใหม่ 

  พูนลาภ แก้วแจ่มศรี; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  การจัดและการบริหารงานโรงเรียนมัธยมแบบประสมของกรมวิสามัญศึกษา 

  แดง สุขกุล; ปถม ชาญสรรค์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  กรมวิสามัญศึกษาได้จัดให้มีโรงเรียนมัธยมแบบประสมขึ้นเป็นโครงการใหญ่ที่กำหนดการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2510 - 2514 เป็นโครงการระยะ 5 ปี โรงเรียนมัธยมแบบประสมที่จัดขึ้นนี้มีทั้งสิ้นรวม 20 โรงเรียน ทั้งนี้กรมวิสามัญศึกษามีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญต่อนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่น จะออกไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป และเพื่อออกไปประกอบอาชีพต่อไป.
 • Thumbnail

  การจัดส่วนราชการเพื่อการสหกรณ์ 

  สมาน ทองสิมา; ธวัช ฉัตระเนตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การส่งเสริมการสหกรณ์เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลไทย เพราะการมีสหกรณ์เป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น อันหมายถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวมจะดีขึ้น ผู้เขียนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ทำการศึกษาโดยมุ่งเฉพาะในตอนที่มีฐานะเป็นกรม สังกัดอยู่ในกระทรวงครั้งหลังสุดและตอนที่มีฐานะเป็นกระทรวงสหกรณ์เป็นสำคัญ โดยศึกษาถึงการจัดส่วนราชการ ช่วงการบังคับบัญชา ระดับขั้นของส่วนราชการและการประสานงาน
 • Thumbnail

  การจัดสวัสดิการของกรมตำรวจ 

  ประภา ถิรพันธ์; เพ็ญศรี วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  กรมตำรวจได้จัดตั้งแผนกสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2493 ขึ้นตรงต่อกองจเรตำรวจ แผนกสวัสดิการนี้มีหน้าที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือตำรวจและครอบครัวในกรณีที่ประสบความเดือดร้อนทุกข์ยากต่าง ๆ จัดการฌาปนกิจศพข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมทั้งดำเนินการในเรื่องทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และการจัดสหกรณ์รูปต่าง ๆ ขึ้นในกรมตำรวจ ต่อมาเมื่อปี 2496 แผนกสวัสดิการนี้ขึ้นอยู่กับส่วนบัญชาการของกองบัญชาการจเรตำรวจ และมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก คือ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร สถานที่ราชการ และโรงเรียนของตำรวจ ...
 • Thumbnail

  การจัดหางานให้เยาวชนทำในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนของกรมแรงงาน : บทศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินงานในจังหวัดพระนครและธนบุรี 

  สุภาพ ปริญญเสวี; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาองค์การบริหารและโครงการจัดหางานให้เยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจังหวัดพระนครและธนบุรีโดยทั่วไป โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการจัดหางานให้เยาวชนทำในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน วัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริการจัดหางานเยาวชน หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนการวางโครงการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการบริหารงานการจัดหางานเยาวชน แล้วศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดหางานให้เยาวชนในลักษณะสภาพการปฏิบัติของกรมแรงงานที่สามารถให้บริการแก่เยาวชนเป็นประจำทุกปี โดยกล่าวถึงการเตรียมการเพื่อดำเนินงานการหาตำแหน่ง ...
 • Thumbnail

  การจัดองค์การและการบริหารงานออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย 

  จงเจริญ อนันตริยกุล; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2507])
 • Thumbnail

  การจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร 

  ชอบ ทิพวรรณ; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาถึงงานของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร ในการจัดอัตรากำลังให้แก่กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ว่ามีความสามารถในการทำงานและได้ปรับปรุงงาน และได้รับผลสำเร็จประการใดบ้าง และมีสิ่งควรแก้ไขประการใดบ้าง การปฏิบัติงานจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารได้ใช้กรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ปริมาณงาน การจำแนกตำแหน่งและการจัดระบบงาน คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารมีกลุ่มทำงานคือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์จากสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณ.
 • Thumbnail

  การจำหน่ายยาตำราหลวงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

  ดำรง แก้วไสย; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์.-
 • Thumbnail

  การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรโดยการศึกษาจากกรณีสินค้าผ้า พ.ศ. 2503-2504 

  เสถียร ชินพงศ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  แม้ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีในประเทศไทยจะมีอยู่อย่างแพร่หลายไม่มีที่สิ้นสุด แต่ยังไม่มีผู้ใดนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาศึกษากันโดยละเอียด การดำเนินงานของฝ่ายบริหารจึงมักมุ่งในด้านป้องกันปราบปราม มิค่อยคำนึงถึงส่วนประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาเพื่อแสดงสาเหตุของการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร กลวิธีต่าง ๆ ที่ผู้หลีกเลี่ยงนำมาใช้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้ดุลพินิจของนักบริหารผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการ ในการศึกษาผู้เขียนได้นำเอากรณีสินค้าผ้ามาเป็น ...
 • Thumbnail

  การดำเนินการสอบแข่งขันวิชาข้าราชการพลเรือนชั้นตรี 

  วินิต ทรงประทุม; สวัสดิ์ สุคนธรังษี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ความมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อให้ทราบอย่างแน่ชัดถึงสภาพและปัญหาในการดำเนินการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนชั้นตรีว่ามีอยู่อย่างไร การปรับปรุงการสอบควรจะทำหรือไม่อย่างไร และในทัศนะของกรรมการสอบแข่งขันชั้นตรีทั่วประเทศมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อสภาพปัญหาและการปรับปรุงการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรีดังกล่าว เพื่อสามารถนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางและประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการศึกษา ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยเฉพาะการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรี ลักษณะและทัศนคติของกรรมการสอบแข่งขันช้นตรี ...