การจัดระบบจราจรบริเวณทางแยกซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยอาศัยการจำลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

Citation
วรนุช เกิดสินธ์ชัย (1982). การจัดระบบจราจรบริเวณทางแยกซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยอาศัยการจำลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/483.
View online Resources
Collections