การประยุกต์อนุกรมเวลา Box และ Jenkins ในการพยากรณ์

Citation
อรนุช วรกุลสวัสดิ์ (1978). การประยุกต์อนุกรมเวลา Box และ Jenkins ในการพยากรณ์. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/490.
View online Resources
Collections