Wisdom Repository Repository

มาเลย์ตั้งกฎเข้าประเทศต้องจ่ายค่ากักตัว

มาเลย์ตั้งกฎเข้าประเทศต้องจ่ายค่ากักตัว

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-05-22T05:44:44Z
dc.date.available 2020-05-22T05:44:44Z
dc.date.issued 2020-05-23
dc.identifier.uri 200523038048.pdf
dc.identifier.uri https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4935
dc.description.abstract ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามายังประเทศมาเลเซียทุกคนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัว และจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนจะเดินทางเข้ามาด้วยมาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่ดะโต๊ะ สรี อิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ รัฐมนตรีอาวุโสของมาเลเซีย th
dc.format.extent 1 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher มติชน th
dc.subject มาเลเซีย-โควิด-19 th
dc.subject.other มาเลย์ตั้งกฎเข้าประเทศต้องจ่ายค่ากักตัว th
dc.title มาเลย์ตั้งกฎเข้าประเทศต้องจ่ายค่ากักตัว th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
mods.genre บทความ--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา. กลุ่มงานจดหมายเหตุ th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language