พิพิธภัณฑ์

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 100
 • Thumbnail Image
  Item
  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(3)
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022) สำนักบรรณสารการพัฒนา
  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : นายชูศักดิ์ ชำนาญศิลป์
 • Thumbnail Image
  Item
  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(2)
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022) สำนักบรรณสารการพัฒนา
  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : นายชูศักดิ์ ชำนาญศิลป์
 • Thumbnail Image
  Item
  กรอบรูปและภาพถ่าย : ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022) สำนักบรรณสารการพัฒนา
  กรอบรูปและภาพถ่าย ภาพที่ 1 ภาพของศาสตราจารย์ ดร.มาลัย และคุณหญิงอุบล(คุวานเสน) หุวะนันทน์ ในวันเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ณ เมืองแอนอาร์เบอร์ มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา คศ.1942 และ ภาพที่ 2 ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ และคุณบุญชนะ อัตถากร ถ่ายระหว่างไปประชุมต่างประเทศ , ผู้บริจาควัตถุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา หุวะนันทน์
 • Thumbnail Image
  Item
  หัวเข็มขัด ∑
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022) สำนักบรรณสารการพัฒนา
  หัวเข็มขัด ∑ , ผู้บริจาควัตถุ : คุณชูศักดิ์ ชำนาญศิลป์
 • Thumbnail Image
  Item
  หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(2/2)
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022) สำนักบรรณสารการพัฒนา
  หัวเข็มขัดตราสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : คุณชูศักดิ์ ชำนาญศิลป์
 • Thumbnail Image
  Item
  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(2/2)
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022) สำนักบรรณสารการพัฒนา
  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : นายเจนชัย แซ่ตั้ง