Now showing items 32-51 of 100

 • Thumbnail

  กรอบรูปและภาพถ่าย : ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  กรอบรูปและภาพถ่าย ภาพที่ 1 ภาพของศาสตราจารย์ ดร.มาลัย และคุณหญิงอุบล(คุวานเสน) หุวะนันทน์ ในวันเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ณ เมืองแอนอาร์เบอร์ มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา คศ.1942 และ ภาพที่ 2 ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ และคุณบุญชนะ อัตถากร ถ่ายระหว่างไปประชุมต่างประเทศ , ผู้บริจาควัตถุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา หุวะนันทน์
 • Thumbnail

  กล่องบุหรี่ : ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์(1/1) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  กล่องบุหรี่ที่ระลึก : นิสิตคณะรัฐประศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาาลัย รุ่นแรกขอมอบไว้เป็นที่รฤก แด่อาจารย์มาลัย หุวะนันทน์ ในการที่ย้ายเข้าประจำการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 18 มิถุนายน 2492 , ผู้บริจาควัตถุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา หุวะนันทน์
 • Thumbnail

  กล่องบุหรี่ : ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์(2/4) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  กล่องบุหรี่ที่ระลึก ให้คุณมาลัย หุวะนันท์ ไว้เป็นที่ระลึกด้วยความอาลัยรักในการที่ต้องจากกรมพลศึกษาไป, ข้าราชการกรมพลศึกษา วันที่ 4 มีนาคม 2498 , ผู้บริจาควัตถุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา หุวะนันทน์
 • type-icon

  การขยายโอกาสทางการศึกษา 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  สถาบันได้เปิดมิติใหม่ทางการศึกษาในปี พ.ศ.2530 เมื่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์เปิดหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษสำหรับนักบริหาร ทำการสอนนอกเวลาราชการเพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนในเวลาปกติได้มีโอกาสศึกษาต่อในปีต่อมา คณะต่างๆ ได้เปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษในกรุงเทพมหานครมากขึ้น
 • type-icon

  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  ในยุคเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันมีหน่วยราชการไม่กี่แห่งที่ฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงซึ่งสถาบันดำเนินการฝึกอบรมโดยคณะและสำนักในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน พ.ศ.2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อใหม่แก่สำนักฝึกอบรมว่า "สำนักสิริพัฒนา” หมายถึง สำนักที่มีหน้าที่จัดการพัฒนาอันดียิ่งเป็นสิริมงคลอย่างหาที่เปรียบมิได้แก่สถาบัน และเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • type-icon

  การวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  การวิจัย เป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้ในสถาบันการศึกษาระดับสูง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ทำวิจัย สถาบันเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้
 • type-icon

  การศึกษาระดับปริญญาเอกและวิทยาลัยนานาชาติ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  การเปิดสอนระดับปริญญาเอกและวิทยาลัยนานาชาติของสถาบันซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมรับการพัฒนาในระดับภูมิภาคเช่นAECและในระดับโลกต่อไปในอนาคต
 • type-icon

  กำเนิดนิด้า 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  กำเนิดนิด้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  ค่าFTคำนวณค่าไฟฟ้าด้วยราคาเป็นธรรม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-11)

  ในอดีตการไฟฟ้าคิดอัตราค่าไฟฟ้าจากต้นทุนการผลิตและกำไรโดยมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าทุกครั้งแต่ในทศวรรษ2520ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศไทยต้องประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าหลายครั้งรศ.ดร.วิชิตหล่อจีระชุณห์กุลและรองศาสตราจารย์ดร.ธีระพงษ์วิกิตเศรษฐได้เสนอสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ปรับเปลี่ยนไปตามต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้สามารถปรับค่าไฟฟ้าได้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของราคาเชื้อเพลิง
 • type-icon

  ค้นหา ยกระดับ โฆษณาไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  เมื่อวงการโทรทัศน์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพยนตร์โฆษณามีผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น สถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รวบรวมภาพยนตร์โฆษณา 10 เรื่องเด่นในแต่ละปี เพื่อเขียนเป็นบทความลงในวารสาร ต่อมาได้พัฒนาจนกลายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมประจำปี2519 และใน พ.ศ.2524 ได้ขยายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ TACT Award
 • type-icon

  ค้นหา สืบเสาะ รวบรวม ศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 ประชาชนชุมนุมขับไล่เผด็จการบนถนนราชดำเนิน เหตุการณ์ทวีความรุนแรงและจบลงด้วยการสลายการชุมนุมในคืนวันที่ 17 พฤษภาคม หลังจากนั้นมีผู้ร่วมชุมนุมบาดเจ็บ ถูกจับกุมและสูญหาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์ข่าว จีระ บุญมาก”เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการสืบหาคนหาย โดยให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นอาสาสมัครตลอด24ชั่วโมง
 • Thumbnail

  ตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาศครบรอบ 125 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  ตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาศครบรอบ125ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ ณ บริเวณระเบียงด้านหน้าอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เนื่องจากวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นวันครบรอบ125ปีพระชาตกาลของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ประธานคณะกรรมการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์และเพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสถาบันและประเทศชาติ
 • Thumbnail

  ตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาศครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-02)

  ตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาศครบรอบ50ปีของการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ "ห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา"
 • type-icon

  นิด้าจุดประกายความรู้สู่สังคม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  กึ่งทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทศวรรษที่ 1 ยุคแห่งการวางรากฐานสถาบันต้นแบบ เกิดหลักสูตรด้านพัฒนบริหารศาสตร์ การสอนระดับบัณฑิตศึกษาและนิด้าโพลที่มีชื่อเสียง ทศวรรษที่ 2 ยุคแห่งการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี เกิดศูนย์บริการวิชาการ โครงการ NIDA IMET และ Tact Awards ทศวรรษที่ 3 ยุคแห่งการขยายโอกาสทางการศึกษา เกิดหลักสูตรนอกเวลา สำนักสิริพัฒนา การสนับสนุนงานวิจัย และศูนย์ข่าวจีระบุญมาก ทศวรรษที่ 4 ยุคแห่งวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดศูนย์การศึกษาสีคิ้ว ศูนย์การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สูตรการปรับค่าไฟและแนวคิดการประก ...
 • type-icon

  นิด้าโพล 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรใน พ.ศ. 2518 เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนตื่นตัวมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ คณาจารย์ของสถาบันกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันทำโพลการเลือกตั้งขึ้น เพราะในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครทำอย่างจริงจังมาก่อน ถือได้ว่านิด้าโพลเป็นโพลล์แรกในประเทศไทย ที่มีการดำเนินการเพื่อทำนายผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
 • Thumbnail

  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(1/2) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : น.ส.เบญจลักษณ์ อินทร์พงษ์พันธ์ุ
 • Thumbnail

  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(2/2) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : นายเจนชัย แซ่ตั้ง
 • type-icon

  บุกเบิกสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ในปี พ.ศ. 2505 ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร และตัวแทนจากประเทศไทย ได้ไปประชุมวิชาการจัดโดยสถาบัน International Institute of Administrative Sciences (IIAS) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังจากการประชุมในครั้งนั้น จึงเห็นว่าเป็นความคิดที่ดี หากมีการตั้งสถาบันสำหรับสอนวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจ สถิติ และวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย จึงได้เสนอเรื่องนี้ต่อรัฐบาล ให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • type-icon

  ประกันต้นทุนการผลิตเพื่อชาวนาไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ชาวนาส่วนใหญ่ยังคงยากจนเพราะทำนาได้เพียงปีละ1ครั้งหากเกิดน้ำท่วมหรือฝนแล้งชาวนาจะสูญเสียต้นทุนและรายได้ทั้งหมดแม้ว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันท่วงทีชาวนาต้องกู้เงินเพื่อทำนาครั้งใหม่เกิดหนี้สินทับถมมากขึ้นทางออกจึงอยู่ที่“การประกันต้นทุนการผลิต”วิธีการนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งของนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือให้ชาวนามีโอกาสประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับต้นทุนและมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจนต่อไปในอนาคต
 • Thumbnail

  ประกาศนียบัตร Smart Cities - Clean Energy Project : NIDA SMART COMPACT CITY 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  CERTIFCATE of APPRECIATION Smart Cities - Clean Energy Project "NIDA SMART COMPACT CITY" , 22 February 2017