Now showing items 21-40 of 100

 • type-icon

  สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

  Unknown author (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  สถาบันดำเนินการต่อเนื่องมานานเกือ5ทศวรรษและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานโลกด้วยแนวทางสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทรงคุณค่าเพื่อสร้างปัญญาเพื่อการเปลียนแปลงอันเป็นหัวใจในการพัฒนาของสถาบันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • type-icon

  สถาบันการศึกษาระดับสากล 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  จากอดีตจวบจนปัจจุบันในทศวรรษที่ 6 สถาบันยังคงให้ความสำคัญต่อคุณภาพหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกคณะที่เปิดทำการเรียนการสอนของนิด้า ผ่านการรับรองหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากลจากหลากหลายองค์กร ได้แก่ AACSB (Association to Advance Collegiate School of Business) , TedQual (Tourism Education Quality) รวมไปถึงการได้รับการรับรองคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของ AUN - QA (ASEAN University Network Quality Assurance) นอกจากนี้หน่วยงานสนับสนุนของสถาบันยังได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการจากองค์กร ISO (International Standard Organization)
 • type-icon

  ประกันต้นทุนการผลิตเพื่อชาวนาไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ชาวนาส่วนใหญ่ยังคงยากจนเพราะทำนาได้เพียงปีละ1ครั้งหากเกิดน้ำท่วมหรือฝนแล้งชาวนาจะสูญเสียต้นทุนและรายได้ทั้งหมดแม้ว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันท่วงทีชาวนาต้องกู้เงินเพื่อทำนาครั้งใหม่เกิดหนี้สินทับถมมากขึ้นทางออกจึงอยู่ที่“การประกันต้นทุนการผลิต”วิธีการนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งของนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือให้ชาวนามีโอกาสประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับต้นทุนและมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจนต่อไปในอนาคต
 • type-icon

  ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  ศูนย์การศึกษาสีคิ้วจ.นครราชสีมาเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่สถาบันมีอาคารเรียนของตนเองโดยศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จ.นครราชสีมารุ่นที่1-3เสนอให้สร้างอาคารเรียนและได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และพระธรรมมงคลญานเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนและในวันที่24ตุลาคมพ.ศ.2538สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ศูนย์การศึกษาแห่งนี้เป็นความปลื้มปิติและเป็นสิริมงคลแก่ชาวสถาบันฯ อย่างล้นพ้น
 • type-icon

  พอเพียงอย่างเพียงพอ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  ปีพ.ศ.2540เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่งผลให้ทั้งประชาชนและรัฐบาลทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตและการพัฒนาประเทศครั้งใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจากนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสนองพระราชดำริและนำไปขยายผลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงได้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในปีพ.ศ.2547
 • type-icon

  ห้องสมุดมีชีวิต 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  เมื่อแรกก่อตั้งมีสถานะเทียบเท่ากับคณะมีทรัพยากรสารสนเทศสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ที่ทันสมัยครอบคลุมห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้อย่างมีความสุขช่วยกระตุ้นและเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ใช้อยากเข้ามาใช้บริการห้องสมุดห้องสมุดได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ( E-Library )มาใช้
 • type-icon

  การศึกษาระดับปริญญาเอกและวิทยาลัยนานาชาติ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  การเปิดสอนระดับปริญญาเอกและวิทยาลัยนานาชาติของสถาบันซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมรับการพัฒนาในระดับภูมิภาคเช่นAECและในระดับโลกต่อไปในอนาคต
 • type-icon

  โตไปไม่โกง 

  Unknown author (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่รุนแรงและฝังรากลึกในสังคมไทยหนทางแก้ไขอย่างยั่งยืนคือการสร้างค่านิยมใหม่ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันและกลโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะการปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กในปีพ.ศ.2553ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำหลักสูตร“โตไปไม่โกง”เพื่อสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • type-icon

  โครงการเมืองอัจฉริยะ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  NIDA Smart Compact City เป็น 1 ใน 7 โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Smart City-Clean Energy ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสถาบันที่พร้อมเป็นศูนย์กลางของการพัฒนากรุงเทพตะวันออกไปสู่การเป็นสังคมที่สร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • Thumbnail

  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(3) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : นายชูศักดิ์ ชำนาญศิลป์
 • Thumbnail

  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(2) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : นายชูศักดิ์ ชำนาญศิลป์
 • Thumbnail

  หัวเข็มขัด ∑ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  หัวเข็มขัด ∑ , ผู้บริจาควัตถุ : คุณชูศักดิ์ ชำนาญศิลป์
 • Thumbnail

  หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(2/2) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  หัวเข็มขัดตราสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : คุณชูศักดิ์ ชำนาญศิลป์
 • Thumbnail

  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(2/2) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : นายเจนชัย แซ่ตั้ง
 • Thumbnail

  แฟ้มเอกสาร : ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์(2/2) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  แฟ้มเอกสารของศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ , ผู้บริจาควัตถุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา หุวะนันทน์
 • Thumbnail

  กรอบรูปและภาพถ่าย : ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  กรอบรูปและภาพถ่าย ภาพที่ 1 ภาพของศาสตราจารย์ ดร.มาลัย และคุณหญิงอุบล(คุวานเสน) หุวะนันทน์ ในวันเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ณ เมืองแอนอาร์เบอร์ มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา คศ.1942 และ ภาพที่ 2 ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ และคุณบุญชนะ อัตถากร ถ่ายระหว่างไปประชุมต่างประเทศ , ผู้บริจาควัตถุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา หุวะนันทน์
 • Thumbnail

  แว่นตา : ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  แว่นตาของศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ , ผู้บริจาควัตถุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา หุวะนันทน์
 • Thumbnail

  สมุดบันทึกของนายจีระ บุญมาก 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  สมุดบันทึกของนายจีระ บุญมาก เป็นนักศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เข้าร่วมชุมนุมและถูกยิงเสียชีวิตที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์ หลังเก่าบนถนนราชดำเนิน นักศึกษาที่อยู่บริเวณนั้น นำธงชาติเข้ามาเช็ดเลือดจีระ ห่มร่างด้วยธงชาติ และนำศพขึ้นไปวางบนพานรัฐธรรมนูญที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทำให้ชื่อของ นายจีระ บุญมาก และผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ และได้รับการยกย่องเป็นวีรชนประชาธิปไตยตราบจนทุกวันนี้ , ผู้บริจาควัตถุ : นางละเมียด บุญมาก
 • Thumbnail

  หมวก : ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  หมวกของศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ , ผู้บริจาควัตถุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา หุวะนันทน์
 • Thumbnail

  เอกสาร Indiana University : Office of International Programs 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  เอกสารจากก Indiana University : Office of International Programs