Now showing items 1-20 of 100

 • type-icon

  สถาบันที่พ่อสร้าง 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  สถาบันที่พ่อสร้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08-20)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า เป็นสถาบันที่ดำรงบทบาทในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตทรัพยากรบุคคลเข้าสู่สังคมเพื่อพัฒนาประเทศมากว่า 5 ทศวรรษ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รวมไปถึงบริการวิชาการควบคู่ไปกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมมาโดยตลอดและปัจจุบันในทศวรรษที่ 6 รูปแบบของสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกบริบทของการดำเนินชีวิต นานาประเทศเกิดการแข่งขันในด้านการพัฒนาที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความเป็นอยู่ในรูปแบบเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นิด้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ ...
 • type-icon

  ประวัติการก่อตั้งสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาผู้มีความรู้ด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ นับจากเริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน สถาบันดำรงความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารการพัฒนา ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันได้ปฏิบัติงานในระดับบริหารกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย
 • type-icon

  นิด้าจุดประกายความรู้สู่สังคม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  กึ่งทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทศวรรษที่ 1 ยุคแห่งการวางรากฐานสถาบันต้นแบบ เกิดหลักสูตรด้านพัฒนบริหารศาสตร์ การสอนระดับบัณฑิตศึกษาและนิด้าโพลที่มีชื่อเสียง ทศวรรษที่ 2 ยุคแห่งการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี เกิดศูนย์บริการวิชาการ โครงการ NIDA IMET และ Tact Awards ทศวรรษที่ 3 ยุคแห่งการขยายโอกาสทางการศึกษา เกิดหลักสูตรนอกเวลา สำนักสิริพัฒนา การสนับสนุนงานวิจัย และศูนย์ข่าวจีระบุญมาก ทศวรรษที่ 4 ยุคแห่งวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดศูนย์การศึกษาสีคิ้ว ศูนย์การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สูตรการปรับค่าไฟและแนวคิดการประก ...
 • type-icon

  กำเนิดนิด้า 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  กำเนิดนิด้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  14 ตุลาคม ประชาชน ประชาธิปไตย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  พ.ศ.2510 ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการ มีการสืบทอดอำนาจ ทุจริต คอร์รัปชัน สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนมาโดยตลอด สถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น เมื่อนักศึกษากลุ่มหนึ่งแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และถูกจับกุมและนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายจีระ บุญมาก นักศึกษาปริญญาโทของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมชุมนุมและถูกยิงเสียชีวิตที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์ หลังเก่าบนถนนราชดำเนิน ชื่อของ นายจีระ บุญมาก และผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ และได้รับการยกย่องเป็นวีรชนประชาธิปไตยตราบจนทุกวันนี้
 • type-icon

  บุกเบิกสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ในปี พ.ศ. 2505 ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร และตัวแทนจากประเทศไทย ได้ไปประชุมวิชาการจัดโดยสถาบัน International Institute of Administrative Sciences (IIAS) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังจากการประชุมในครั้งนั้น จึงเห็นว่าเป็นความคิดที่ดี หากมีการตั้งสถาบันสำหรับสอนวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจ สถิติ และวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย จึงได้เสนอเรื่องนี้ต่อรัฐบาล ให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • type-icon

  ประชาธิปไตยเบ่งบาน สรรหาอธิการบดี โดยคนในสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ในระยะแรกของการก่อตั้ง ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาล ต่อมาสภาสถาบันมีมติ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2516 ให้มีการสรรหาอธิการบดีโดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสถาบัน
 • type-icon

  นิด้าโพล 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรใน พ.ศ. 2518 เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนตื่นตัวมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ คณาจารย์ของสถาบันกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันทำโพลการเลือกตั้งขึ้น เพราะในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครทำอย่างจริงจังมาก่อน ถือได้ว่านิด้าโพลเป็นโพลล์แรกในประเทศไทย ที่มีการดำเนินการเพื่อทำนายผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
 • type-icon

  วิชาการเพื่อสังคม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  พ.ศ.2520 ประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจมาแล้ว 3 ฉบับ ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว สถาบันจึงก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการ เป็นศูนย์บริการวิชาการแห่งแรกของสถาบันการศึกษาชั้นสูงในประเทศไทย เพื่อให้คณาจารย์ของสถาบันได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการให้คำแนะนำและปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชน
 • type-icon

  ค้นหา ยกระดับ โฆษณาไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  เมื่อวงการโทรทัศน์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพยนตร์โฆษณามีผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น สถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รวบรวมภาพยนตร์โฆษณา 10 เรื่องเด่นในแต่ละปี เพื่อเขียนเป็นบทความลงในวารสาร ต่อมาได้พัฒนาจนกลายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมประจำปี2519 และใน พ.ศ.2524 ได้ขยายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ TACT Award
 • type-icon

  สร้างเครือข่ายในภูมิภาค 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 มีเป้าหมายที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตของผู้คนในชนบทสถาบันจึงขานรับด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) จัดโครงการสัมมนานักธุรกิจชั้นนำส่วนภูมิภาค หรือโครงการ NIDA IMET ขึ้น
 • type-icon

  เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

 • type-icon

  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  ในยุคเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันมีหน่วยราชการไม่กี่แห่งที่ฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงซึ่งสถาบันดำเนินการฝึกอบรมโดยคณะและสำนักในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน พ.ศ.2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อใหม่แก่สำนักฝึกอบรมว่า "สำนักสิริพัฒนา” หมายถึง สำนักที่มีหน้าที่จัดการพัฒนาอันดียิ่งเป็นสิริมงคลอย่างหาที่เปรียบมิได้แก่สถาบัน และเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • type-icon

  การวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  การวิจัย เป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้ในสถาบันการศึกษาระดับสูง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ทำวิจัย สถาบันเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้
 • type-icon

  ค้นหา สืบเสาะ รวบรวม ศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 ประชาชนชุมนุมขับไล่เผด็จการบนถนนราชดำเนิน เหตุการณ์ทวีความรุนแรงและจบลงด้วยการสลายการชุมนุมในคืนวันที่ 17 พฤษภาคม หลังจากนั้นมีผู้ร่วมชุมนุมบาดเจ็บ ถูกจับกุมและสูญหาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์ข่าว จีระ บุญมาก”เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการสืบหาคนหาย โดยให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นอาสาสมัครตลอด24ชั่วโมง
 • type-icon

  การขยายโอกาสทางการศึกษา 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  สถาบันได้เปิดมิติใหม่ทางการศึกษาในปี พ.ศ.2530 เมื่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์เปิดหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษสำหรับนักบริหาร ทำการสอนนอกเวลาราชการเพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนในเวลาปกติได้มีโอกาสศึกษาต่อในปีต่อมา คณะต่างๆ ได้เปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษในกรุงเทพมหานครมากขึ้น
 • type-icon

  Ray of his aspirations 

  Library and Information Center. National Institute of Development Administration (Library and Information Center, National Institute of Development Administration, 2021-10)

  The genesis of the National Institute of Development Administration as inspire by His Majesty King Bhumibol ’s vision of producing quality personnel for advancing Thailand ’ s development , which the collaboration of many institution from Thailand and foreign country.
 • type-icon

  ค่าFTคำนวณค่าไฟฟ้าด้วยราคาเป็นธรรม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-11)

  ในอดีตการไฟฟ้าคิดอัตราค่าไฟฟ้าจากต้นทุนการผลิตและกำไรโดยมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าทุกครั้งแต่ในทศวรรษ2520ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศไทยต้องประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าหลายครั้งรศ.ดร.วิชิตหล่อจีระชุณห์กุลและรองศาสตราจารย์ดร.ธีระพงษ์วิกิตเศรษฐได้เสนอสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ปรับเปลี่ยนไปตามต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้สามารถปรับค่าไฟฟ้าได้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของราคาเชื้อเพลิง
 • type-icon

  ประกันต้นทุนการผลิตเพื่อชาวนาไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ชาวนาส่วนใหญ่ยังคงยากจนเพราะทำนาได้เพียงปีละ1ครั้งหากเกิดน้ำท่วมหรือฝนแล้งชาวนาจะสูญเสียต้นทุนและรายได้ทั้งหมดแม้ว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันท่วงทีชาวนาต้องกู้เงินเพื่อทำนาครั้งใหม่เกิดหนี้สินทับถมมากขึ้นทางออกจึงอยู่ที่“การประกันต้นทุนการผลิต”วิธีการนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งของนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือให้ชาวนามีโอกาสประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับต้นทุนและมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจนต่อไปในอนาคต