ผลของแหล่งคาร์บอนอนินทรีย์ต่อการผลิตไบโอไฮโดรเจนจากไซยาโนแบคทีเรีย

Citation
วิชญบูลย์ พินิจกิจจาพร (2019). ผลของแหล่งคาร์บอนอนินทรีย์ต่อการผลิตไบโอไฮโดรเจนจากไซยาโนแบคทีเรีย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4993.
View online Resources