• Thumbnail
 • Thumbnail

  ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว 

  กฤษณะโชติ บัวหล้า; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์กับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน ตลอดจนแสวงหาตัวทำนายและปริมาณการทำนายพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ คัดเลือกเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 จำนวน 543 คน จากมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ประกอบไปด้วยเพศชาย 123 คน (22.7%) และเพศหญิง 420 คน (77.3%) อายุเฉลี่ย 19 ปี 8 เดือน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน...
 • Thumbnail

  การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

  ทรงศักดิ์ รักพ่วง; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

      การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทเครือข่ายทางสังคม กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม รวมถึงผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย แกนนำนักกีฬาวิ่งมาราธอน จำนวน 9 คน ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน  จำนวน 3 คน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน จำนวน 3 คน     ผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจัดอยู่ในประเภท เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม โดยใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิด...
 • Thumbnail

  การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัวอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  กฤศ์ติญญาดา ผาสุข; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในประเด็น “การเมืองภาคประชาชน” ของชุมชนตลาดบ่อบัวอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อศึกษาปัญหาความทับซ้อนที่เกิดขึ้น การเมืองภาคประชาชน รวมไปถึงการศึกษาถึงผลลัพธ์จากการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัวอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เมื่อบริษัทบ่อบัวพัฒนา ได้ทำการนำคดีกลับมาฟ้องร้องเพื่อการไล่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ จนถึงปี พ.ศ. 2560 การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้ “วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ” ในการศึกษา ผ่านการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และ...
 • Thumbnail

  ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ณัฐพงศ์ ปัทมโรจน์; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประเภทของทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และศึกษาการใช้ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุนสังคมเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขข้อพิพาทตามกระบวนการ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผู้ที่มาขอความ ช่วยเหลือการไกล่เกลี่ย รวมทั้งสิ้น 24 คน
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน : กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

  ธนิดา หิรัญคำ; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรชุมชน 2) ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 4) ค้นหาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ รวมจำนวน 14 คน โดยทำการศึกษาจาก 1) คณะกรรมการประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2) เจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี และ 3) ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่นจังหวัดลพบุรี 

  ญานันท์ ใจอาจหาญ; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยชิ้นนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น ทั้งปัจจัยภายในของตัวบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับจิตลักษณะที่สำคัญ และสาเหตุภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบข้าง รวมทั้งการแสวงหากลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการตั้งครรภ์ พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผ่านปัจจัยปกป้องที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น ต่อไป
 • Thumbnail

  อำนาจและความเป็นเหตุเป็นผลกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา 

  ภัคษิมณฐ์ ปานเกตุ; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการกำหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับความเป็นเหตุเป็นผลในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 3) ศึกษาผลลัพธ์จากการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าใครเป็นผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interviewing) จากบุคคลที่มีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น
 • Thumbnail

  มิติทางวัฒนธรรมของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท (งันลาโสม); สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางวัฒนธรรมที่เด่นของชุมชนบ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) ศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านหนองช้าง 3) วิเคราะห์การบูรณาการมิติทางวัฒนธรรมของการพัฒนาไปสู่ความเ ป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนบ้านหนองช้าง การวิจัยนี้ดำเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญจำนวน 15 ราย และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เหตุผลเชิงตรรกะ และการสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย
 • Thumbnail

  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการดำรงชีพสู่ความยั่งยืน : ศึกษากรณีของชุมชนบ้านใจดี ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ณัฐฑิณี รตานนท์; อาแว มะแส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งความเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพของคนในชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการดำรงชีพ และผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการดำรงชีพสู่ความยั่งยืน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยตามแนวทางเชิงคุณภาพ ในลักษณะของกรณีศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีของชุมชนบ้านใจดี ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การรวบรวมข้อมูลทำโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants Interview) คือ แกนนำและสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีประสบการณ์ส...
 • Thumbnail

  การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ของภาคอุตสาหกรรมไทย 

  พนิดา ชลังสุทธิ์; จำลอง โพธิ์บุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยศึกษาองค์ประกอบร่วมด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดของตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่างคือ คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานประกอบการจำนวน 874 คน ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ตั้งแต่ปี 2551-2557 สร้างกรอบแนวคิดโดยใช้แนวคิดการพัฒน...
 • Thumbnail

  การดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ามกลางการแข่งขันในระบบตลาดเสรี : กรณีศึกษางานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัว ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

  พระสมัคร สิริปญฺโญ (วงศ์ประเทศ); สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลังความเป็นมาและองค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัว 2) ศึกษาการดำรงอยู่และเงื่อนไขการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัวท่ามกลางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในปัจจุบัน 3) วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัว
 • Thumbnail

  การสร้างการประกันความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนป่าตรง จังหวัดปราจีนบุรี 

  วงศ์ตระกูล มาเกตุ; สุพรรณี ไชยอำพร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการอาหารในระดับชุมชน 2) เพื่อศึกษาวิธีการสร้างการประกันความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างการประกันความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน ผู้ศึกษาได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยยึดหลักตรรกะและเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีควบคู่กับบริบทของชุมชน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาประกอบเพื่อความชัดเจนเป็นรูปธรรม
 • Thumbnail

  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามปัจจัยด้านภูมิอากาศ 

  ณัฏฐ์อริญ เดชะศิริพงษ์; จำลอง โพธิ์บุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบทางระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกเพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ของของปัจจัยด้านภูมิอากาศที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และความชื้นสัมพัทธ์ วิธีการศึกษาและผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
 • Thumbnail

  ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

  ดิณห์ ศุภสมุทร; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ (Correlational-Comparative Study)ครั้งนี้คือ 1) เพื่อบ่งชี้ตัวทำนายสำคัญและปริมาณการทำนายของสถานการณ์และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินประเภทต่างๆ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและหรืออิทธิพลทางอ้อมของสถานการณ์และจิตลักษณะที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ 3) เพื่อระบุกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
 • Thumbnail

  การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเพื่อกำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  ธารทิพย์ เศรษฐชาญวิทย์; วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประยุกต์ใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 2) เสนอนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังที่ยั่งยืน
 • Thumbnail

  การศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก ภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

  ศศิวิมล สู่วรฤทธิ; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลไกและมาตรการของการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2)ศึกษาผลกระทบที่เป็นไปได้ของประชาคมอาเซียน ที่มีต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก 3) เสนอแนะนโยบายด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และบุคคลผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ รวมจำนวน 14คน โดยทำการศึกษาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และองค์กรภายเอกชน ได้แก่ United Nations Office...
 • Thumbnail

  การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาพนักงานผู้ปฎิบัติหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ 

  อังคณา วิชิต; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติ: กรณีศึกษาพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานใหญ่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลหรือร่วมกันทำนายการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ และเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุให้กับพนักงานการเคหะแห่งชาติและบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ ผู้วิจัยกำหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานการเคหะแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานใหญ่จำนวน 1,141 คน แบ่งประชากรออกตามหน่วยงานด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั...
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อวิถีชุมชน ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

  กิตติกร เมืองเกิด; หลี่ เหรินเหลียง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนชุมชนดอนสัก 2) ศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตของของประชาชน และ 3) ศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบทางลบจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ต่อการพัฒนาในเทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key-Informant) จำนวน 18 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non -Participant Observation)
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด: กรณีศึกษา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสงคราม 

  นุชชา ดอกตาลยงค์; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่อยู่ในโครงการนำร่องและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแบบเมตริกซ์ 2) ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่อยู่ในโครงการนำร่องและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแบบเมตริกซ์ และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้มีประสิทธิผล วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตพฤติกรรม ผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคลรวมทั้งสิ...
 •