การสุ่มตัวอย่างธรรมดาแบบควบคุม

Citation
ปรีชา ฤทธาคณานนท์ (1973). การสุ่มตัวอย่างธรรมดาแบบควบคุม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/502.
View online Resources
Collections