Show simple item record

dc.contributor.advisorวริยา ล้ำเลิศth
dc.contributor.authorภาวนา อังสานานนท์th
dc.date.accessioned2020-06-17T04:33:47Z
dc.date.available2020-06-17T04:33:47Z
dc.date.issued2016th
dc.identifier.otherb194173th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5045th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (กฎหมายและการจัดการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพ แรงงานวิชาชีพบัญชีของไทยเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ ตลอดจนศึกษาผลกระทบที่มีต่อการผลิตและ พัฒนา เพื่อปรับข้อกฎหมายไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตและพัฒนานักวิชาชีพบัญชีไทยth
dc.description.abstractผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ใช้เป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพนักบัญชี ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านการศึกษา 2. ปัจจัยด้านองค์กรทางวิชาชีพ 3. ปัจจัยด้านกฎระเบียบ และสิงคโปร์มีจุด แข็งด้านองค์กรและกฎระเบียบที่ไทยควรน ามาปรับใช้ แต่ทว่าข้อกฎหมายไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการ ผลิตและพัฒนานักวิชาชีพบัญชีไทยมีดังนี้ 1. ปิดกั้นโอกาสการพัฒนานักวิชาชีพบัญชีไทย 2. บทบัญญัติบางประการมีช่องโหว่ 3. บัญญัติเกณฑ์ที่วัดผลการพัฒนานักบัญชีอย่างแท้จริงมิได้ 4. กฎเกณฑ์ไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพในระยะยาว 5. ขาดมิติทางการพัฒนาศักยภาพนักบัญชี และ 6. ขาดการบูรณาการหลักสูตรวิชาบัญชีth
dc.description.abstractผู้วิจัยมีข้อเสนอว่า 1. ควรปรับมาตรา 21(1) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 39(2) มาตรา 45(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เพื่อเติมเต็มแรงงานนัก บัญชีในสาขาที่ในไทย 2. เพิ่มเติมคุณสมบัติการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี ในมาตรา 45 แห่ง พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ให้เป็นเช่นเดียวกับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ท าบัญชี 3. บัญญัติกฎหมายให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน เฉพาะขึ้นเพื่อติดตามประเมินผล หลังได้อบรมความรู้ทางบัญชีอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี 4. บัญญัติ กฎหมายใหม่ให้เพิ่มจ านวนชั่วโมงในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 5. บรรจุ แนวทางในการพัฒนาแรงงานวิชาชีพทั้ง 8 กลุ่ม มาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 6. บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาบัญชี โดยเพิ่มวิชาที่จะช่วยพัฒนาทักษะเสริม (Soft Skills) ให้มากขึ้นth
dc.description.provenanceSubmitted by Budsakorn Kaewpitakkan (toomool@gmail.com) on 2020-06-17T04:33:47Z No. of bitstreams: 1 b194173.pdf: 5082900 bytes, checksum: a20827248d9d08f0fd02e1016ffc27b9 (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2020-06-17T04:33:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b194173.pdf: 5082900 bytes, checksum: a20827248d9d08f0fd02e1016ffc27b9 (MD5) Previous issue date: 2016th
dc.format.extent185 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectแรงงานวิชาชีพบัญชีth
dc.subject.otherนักบัญชีth
dc.subject.otherการเคลื่อนย้ายแรงงาน -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้th
dc.titleผลกระทบและอุปสรรคของกฎหมายไทยที่มีผลต่อการผลิตและการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีในการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนth
dc.title.alternativeThe impact and obstacles of Thailand’s laws on production and potential development of professional accountants in moving into ASEAN Economic Communityth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineกฎหมายและการจัดการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record