• Thumbnail

  ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : ตัวแบบสมการโครงสร้าง 

  พงษ์เทพ จันทสุวรรณ; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • type-icon
 • Thumbnail

  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

  ศรัณย์ พิมพ์ทอง; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  อย่างเหมาะสม และวิถี ชีวิตแบบพุทธ และทำนายได้สูงสุดในกลุ่มชายที่รายได้สูง ได้ 53.4% และ 2) พฤติกรรมป้องกัน โรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มรวมได้46.5% โดยมีลำดับตัวทำนายที่สำคัญเรียงจากมาก ไปน้อย คือ ความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ทัศนคติต่อพฤติกรรม ป้องกันโรคเอดส์ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความ สะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ และสุขภาพจิต และทำนายได้สูงสุดในกลุ่มชายที่ ทำอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว ได้ 58.1% ประการที่ห้า ผลจากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นปรากฏว่า พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

  กนกพร ฉิมพลี; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมามีวิธีดําเนินการวิจัยโดย การศึกษาจากเอกสารอ้างอิงและการศึกษาภาคสนามในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า อําเภอพิมาย 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจัก สานผักตบชวา อําเภอจักราช 3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพ อําเภอโนนสูง และ 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา อําเภอชุมพวง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกตแบบมีส่วนรวมและไม่มีส่วนร่วม ...
 • Thumbnail

  รูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด : ศึกษากรณีชุมชนธรณีคำ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

  พรชัย กิตติชญาน์ธร; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาวิจยเรื่องรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ในการป้องกันยาเสพติดศึกษากรณีชุมชนธรณีคําได้ใช้ ระเบียบวิธีการวิจัยคุณภาพเป็นหลักทั้งนี้จาก การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การใช้แบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key-Informants) ซึ่งเป็นบุคคลที่อาศัย และตั้งถิ่นฐานถาวรในชุมชนนานกว่า 10 ปี หรือเจ้าหน้าที่ดูแลชุมชนโดยตรง บุคคลทั้งหมดมีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด รวมทั้งจากการศึกษาเอกสาร ได้แก่วารสาร ...
 • Thumbnail

  แบบกระบวนการเสริมสร้างและการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม : กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง 

  สุจินตนา ภาวสิทธิ์; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบ กระบวนการเสริมสร้างและการปรับใช้ ความเป็นธรรมทางสังคม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชั้นภาคกลาง 2 ชุมชนที่ มีวิถีชีวิตแตกต่างกันมีวิธีการศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือหลัก โดยใช้การวิจัยแบบ การสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ซึ่งมีวิธีการศึกษา 6 แนวทาง คือ 1) ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ 2) ศึกษาโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 3) ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 4) ศึกษาโดยวิธีการแบบประเมินสภาวะอย่างเร่งด่วน 5) ...
 • Thumbnail

  โอกาสในการส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทยอย่างยั่งยืนวิเคราะห์จากมิติวัฒนธรรม 

  หลี่ เหรินเหลียง; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษานมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาความเชื่อ ค่านิยมแบบแผนการกระทำที่เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของนักลงทุนจีนและคนไทยที่เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของจนในไทย 2. เพื่อศึกษากระบวนปะทะสังสรรค์ของความเชื่อ ค่านิยมแบบแผนการกระทำที่กี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของจีนในไทยและ 3. เพื่อศึกษากระบวนการการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การในสวนที่เป็นพฤติกรรมของ ผู้บริหารและพฤติกรรมของคนทำงาน วิธีการศึกษาที่ใช้เป็นการศึกษาใช้วิธีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสําหรับเชิงปริมาณกลุ่มประชากรทใช้ในการศึกษาคือนักธุรกิจจนในประเทศไทย 95 รายที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือผู้บริหาร ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของการอ่านและเขียนชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ณัฐวดี ปัญญาสกุลวงศ์; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การวิจัยเรื่องอิทธิพลของการอ่านและเขียนชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Study) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึง อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อปริมาณการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงสาเหตุสมทบด้านจิต ลักษณะเดิมและสถานการณ์ของการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของสารชักจูง สถานการณ์และจิตลักษณะที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัย Post Test Only With Control Group Design ทําการสุ่มโดยไม่ ลําเอียง (Random ...
 • Thumbnail

  Factors affecting households' energy consumption in Bangkok metropolitan area 

  Pattana Sirichotpundit; Chamlong Poboon, advisor (National Institute of Development Administration, 2012)

  The research objectives were: to investigate energy consumption and the energy saving practices, to examine significant factors contributing to energy consumption and energy saving practices in the residential sector, and to suggest policies for urban energy management in Bangkok. Research methodology used survey research and theoretical framework of urban energy management in cities. The samples were taken from 1,150 households by multi-stage sampling, totaling 15 districts of the BMA: 6 inner zone districts, 5 middle zone districts, and 4 outer ...
 • Thumbnail

  การศึกษาต้นทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับการประเมินคุณค่าของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

  นวลนดา สงวนวงษ์ทอง; สมพจน์ กรรณนุช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  นับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เป็นต้นมา การพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศไทยให้ความสําคัญต่อภาคอุตสาหกรรม มีมาตรการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ อุตสาหกรรมหลายด้าน ได้แก่การลงทุนของรัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีรูปแบบต่าง ๆ อุตสาหกรรมเป็ นการผลิตที่มีโครงสร้างปัจจัยการผลิตที่ ซับซ้อน และมีวัตถุอันตรายหลากหลายชนิดเป็ นวัตถุดิบ มีการรั่วไหล มีสภาพเป็นปฏิกูลจาก อุตสาหกรรมในสถานะต่าง ๆ ได้แก่ ของแข็งของเหลว ก๊าซ อุณหภูมิ กลิ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน และมลทัศน์ เป็ นต้น เมื่ออุตสาหกรรมสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพิ่ ...
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมองค์การ องค์การการเรียนรู้ กับประสิทธิผลองค์การของศาลยุติธรรม : ตัวแบบสมการโครงการ 

  ปริณ บุญฉลวย; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมองค์การ องค์การการเรียนรู้ และประสิทธิผลองค์การของศาล ยุติธรรม : ตัวแบบสมการโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง กลมกลืน ระหว่างตัวแบบมาตรวัดที่สร้างตามแนวคิดกับตัวแบบมาตรวัดที่สร้างขึ้นตามข้อมูลที่จัดเก็บได้ของ ปัจจัยด้านประสิทธิผลองค์การ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ของ ศาลยุติธรรมในภาพรวม 2) เพื่อศึกษาหาระดับประสิทธิผลองค์การ ระดับวัฒนธรรมองค์การ และ ระดับองค์การการเรียนรู้ของศาลยุติธรรม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างปัจจัย ด้านประสิทธิผลองค์การ ปัจจัยด้าน ...
 • Thumbnail

  การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  จักรกริช กาญจนกิจ; วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล วิเคราะห์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวและความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยและเพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล โดยใช้วิธีการทบทวนเอกสารและรายงานต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผู้บริหาร ผู้กำหนด
 • Thumbnail

  การคาดการณ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

  เด่นศักดิ์ ยกยอน; สมพจน์ กรรณนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากรของประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในขณะที่จำ นวนประชากรเพิ่มขึ้นและผลผลิตมวลรวมในประเทศ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการบริโภคสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นทั้งสินค้าและบริการที่ตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์และสินค้าที่ตอบสนองความต้องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นตามวิธีชีวิตแบบบริโภคนิยม ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากการบริโภคเพื่อการดำรงชีพที่เพิ่มขึ้นและรสนิยมที่เปลี่ยนไปทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง การเปลี่ยนแปลงที่ปรากฎอย่างชัดเจนได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ที่ลดน้อยลงการขยายพ ...
 • Thumbnail

  Performance testing of cadmium treatment in soil using broiler litter by pyrolysis for soybean planting 

  Chintana Sanvong; Tawadchai Suppadit (National Institute of Development Administration, 2013)

  Cadmium has been identified as a major toxic heavy metal contaminating in our food supply chain. This study want to purpose socio-economic and appropriate technology for ameliorate cadmium contamination in soil by propose broiler litter biochar derived from incinerate pelleted broiler litter in 2 reactor that 1st in lab-scale pyrolysis reactor (PBLBL) and 2nd in 200 liter oil drum (PBLBO) at highest temperature of 500ºC. Biochar was subsequently mixed into soil with 4 mixing rate 5.00, 10.0, 15.0 and 20.0 t ha-1. Each mixing rate was added with ...
 • Thumbnail

  ศูนย์การค้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อน 

  ธนันชัย สุนพคุณศรี; บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจัดการของศูนย์การค้าในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อ การจัดการดังกล่าว 2) เพื่อเสนอแนวทางในการดา เนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ภาวะโลกร้อนของศูนย์การค้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาศูนย์การค้า 11 แห่ง ที่เป็นสำนักงาน ใหญ่ที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล วิธีการศึกษาทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารพนักงาน และลูกค้า การสังเกตการณ์ในพื้นที่และจากเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลได้ พิจารณา 4 มิติของ Deming Model (Plan, Do, ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่นจังหวัดลพบุรี 

  ญานันท์ ใจอาจหาญ; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยชิ้นนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น ทั้งปัจจัยภายในของตัวบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับจิตลักษณะที่สำคัญ และสาเหตุภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบข้าง รวมทั้งการแสวงหากลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการตั้งครรภ์ พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผ่านปัจจัยปกป้องที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น ต่อไป
 • Thumbnail

  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามปัจจัยด้านภูมิอากาศ 

  ณัฏฐ์อริญ เดชะศิริพงษ์; จำลอง โพธิ์บุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบทางระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกเพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ของของปัจจัยด้านภูมิอากาศที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และความชื้นสัมพัทธ์ วิธีการศึกษาและผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
 • Thumbnail

  การวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมความปลอดภัยระหว่างบุคคลใน Facebook และสถานการณ์จริงของนักศึกษาปริญญาตรีและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด 

  อนันต์ แย้มเยื้อน; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยนี้จึงเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมความปลอดภัยระหว่างบุคคล โดยได้ทำการสร้างแบบวัดจำนวน 2 แบบวัด ได้แก่ 1) แบบวัดพฤติกรรมการใช้ Facebook อย่างปลอดภัยและ 2) แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย โดยจะมีการสร้างและพัฒนาแบบวัดด้วยการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การประเมินความตรง(Validity) ของแบบวัด และการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน (Measurement Invariance)
 • Thumbnail

  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการดำรงชีพสู่ความยั่งยืน : ศึกษากรณีของชุมชนบ้านใจดี ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ณัฐฑิณี รตานนท์; อาแว มะแส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งความเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพของคนในชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการดำรงชีพ และผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการดำรงชีพสู่ความยั่งยืน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยตามแนวทางเชิงคุณภาพ ในลักษณะของกรณีศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีของชุมชนบ้านใจดี ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การรวบรวมข้อมูลทำโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants Interview) คือ แกนนำและสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีประสบการณ์สูง ...