Now showing items 21-40 of 60

 • Thumbnail

  ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

  ดิณห์ ศุภสมุทร; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ (Correlational-Comparative Study)ครั้งนี้คือ 1) เพื่อบ่งชี้ตัวทำนายสำคัญและปริมาณการทำนายของสถานการณ์และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินประเภทต่างๆ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและหรืออิทธิพลทางอ้อมของสถานการณ์และจิตลักษณะที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ 3) เพื่อระบุกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
 • Thumbnail

  การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเพื่อกำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  ธารทิพย์ เศรษฐชาญวิทย์; วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประยุกต์ใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 2) เสนอนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังที่ยั่งยืน
 • Thumbnail

  การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ของภาคอุตสาหกรรมไทย 

  พนิดา ชลังสุทธิ์; จำลอง โพธิ์บุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยศึกษาองค์ประกอบร่วมด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดของตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่างคือ คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานประกอบการจำนวน 874 คน ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ตั้งแต่ปี 2551-2557 สร้างกรอบแนวคิดโดยใช้แนวคิดการพัฒน ...
 • Thumbnail

  Psychological characteristics, and external and internal familial conditions as correlates of perceived appropriated child-rearing practices in Thai Junior High School students 

  Trongkamon Sanamkate; Duchduen Bhanthumnavin (National Institute of Development Administration, 2015)

  This correlation-comparative study aimed at investigating the integrated important predictors of the student's perceived appropriated child-rearing practices. The conceptual framework of this study was based on the Interactionism model. The samples were 595 students in 8th grade with the age between 13-15 years. It consisted of 282 male students (47.5%) and 312 female students (52.5%) whom 311 students (52.4%) were in Bangkok and the rest of 283 students (47.6%) attended school inprovince. The samples were obtained from multistage random ...
 • Thumbnail

  The performance of the environmental management of local governments in Thailand 

  Napawan Panya; Chamlong Poboon (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study evaluated the performance of the environmental management of local governments (EMLG) in Thailand and examined the relationship between specific management factors (context, input, and process) and output . Data were collected by using questionnaires with 385 local governments consisting of municipalities and sub-district administration organizations (SAOs) selected by multistage sampling and systematic random sampling countrywide. In addition, the key informants’ interview, e.g. administrators and officials of local government ...
 • Thumbnail

  พลวัตการปฏิรูประบบราชการ: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจและวาทกรรม 

  ชลธิชา ชัยศิริรัตน์; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาการปฏิรูประบบราชการของไทยซึ่งดำรงอยู่ต่อเนื่องยาวนานควบคู่ไปกับบริบททางสังคมและการเมืองไทยมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ได้ฉายภาพให้เห็นพลวัตของการปฏิรูประบบราชการ ที่มีความเคลื่อนไหวในมิติต่างๆ อยู่ตลอดเวลา มีการใช้ถ้อยแถลงที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย และมีปฏิบัติการทางวาทกรรมอย่างสลับซับซ้อน การศึกษาเรื่องพลวัตการปฏิรูประบบราชการ: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจและวาทกรรม เป็นการศึกษาการก่อตัวของวาทกรรมการปฏิรูประบบราชการ บริบทและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลให้เกิดการก่อตัวความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจในการปฏิรูประบบราชการ การดำรงอยู่ ...
 • Thumbnail

  ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลตำบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  คทาเทพ พงศ์ทอง; สุพรรณี ไชยอำพร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อนำเสนอตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชนบ้านหมาก ขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตต าบลไตรรัฐ* อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี2) เพื่อศึกษาการจัดการ วัฒนธรรมของชุมชน 3) เพื่อศึกษาทัศนะของประชาชนในชุมชนต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม การวิจัยนี้ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 30 คน และใช้การ วิเคราะห์ตีความ ควบคู่บริบทและใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม
 • Thumbnail

  Building a social network on facebook for managing romantic love related problems in women 

  Kanitta Yampochai; Awae Masae (National Institute of Development Administration, 2017)

  This qualitative research employed the participatory action research and case study methods. There are 3 objectives as follows: 1) to investigate social contexts and personal attributes of those entering the designated Facebook network; 2) to examine patterns of relationship in an online social network linking to the management of romantic love problems of women on the Facebook; and 3) to build a model of social network for the management of romantic love problems among women on the Facebook. Data was analyzed by understanding the meanings, ...
 • Thumbnail

  Psychological characteristics and situational factors as correlates of buying behavior based on bloom's taxonomy in undergraduate students 

  Ghritphisitt Tangchitprattanar; Duchduen Bhanthumnavin (National Institute of Development Administration, 2018)

  This research was a correlational-comparative study. Its objectives were 1) to identify important predictors and predictive percentage of psychological traits and situational factors related to buying behavior based on Bloom’s Taxonomy and 2) to study direct and indirect influences of situational factors and psychological traits on buying behavior based on Bloom’s Taxonomy using Interactionism Model as the research framework. This research used a multi-stage sampling method.The samples were 622 undergraduate students, 151 of whom were male (24.30%), ...
 • Thumbnail

  Psychological factors and situations related to academic identity of master's degree students 

  Naksit Sakdapat; Duchduen Bhanthumnavin (National Institute of Development Administration, 2018)

  This research was a correlational-comparative study. Its objectives were 1) to identify important predictors and predictive percentage of psychological characteristics and situations related to academic identity and 2) to study direct and indirect influences of situations and psychological traits on academic identity using Interactionism Model as the research framework. This research used multi-stage sampling method. The samples were 451 second-year master students, 193 of whom were male (42.80%) and 258 of whom were female (57.20%). The average ...
 • Thumbnail

  The effects of reading and writing persuasive message on career intention to be professional farmers of high school students 

  Chakkaphong Keyen; Duchduen Bhanthumnavin (National Institute of Development Administration, 2018)

  This research was an experiment study, aiming at investigating the effects of persuasive reading and writing on career intention to be professional farmers in high school students, as well as, examining psycho-social antecedents as correlates of career intention to be professional farmers. The subjects of this study were 652 high school students in 8 schools which locate the central region of Thailand with 284 male (43.56%), and 368 female (56.44 %), the average age of 16.01, the average GPA of 2.85, 358students (54.91%) attended science program, ...
 • Thumbnail

  การใช้เหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 

  ธนวรรณ วิสุทธิรัตน์; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  คุณภาพสังคมของประชาชนที่มีคุณภาพเป็นเรื่องส าคัญ เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความสุข มากขึ้นและอยู่ภายใต้ความสนใจของนักวิจัยมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ นำไปสู่การอธิบายและทำนายคุณภาพสังคมและความสุขในปัจจุบันมีข้อจำกัด งานวิจัยนี้จึงนำเสนอ เทคนิคใหม่ๆ มาใช้โดยนำเอาเทคนิคเหมืองข้อมูลซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ข้อสรุปผลการวิจัยที่มีการค้นหา รูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น นำมาสร้างแบบจำลองคุณภาพ สังคมที่ดีเพื่อใช้ทำนายแนวโน้มความสุขของประชาชน
 • Thumbnail

  Development, success and potentiality development of tourism social enterprises in Thailand 

  Wimonmarn Sawasdee; Awae Masae (National Institute of Development Administration, 2019)

  The objectives of the study were to study tourism social enterprises in Thailand in development, operational concepts, business models, management, and social innovations. Including achievements and conditions for achievements, impacts on the economic, social, and environment, as well as proposing guidelines for potentiality development of tourism social enterprises development in Thailand. There were 5 case studies of successful tourism social enterprises and 45 key informants selected purposively. In which in-depth interviews and ...
 • Thumbnail

  Deliberative democracy : the social movement of civil society in land conflict management in Thaplan National Park, Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima province 

  Jularut Padunchewit; Awae Masae (National Institute of Development Administration, 2019)

  This study applied mixed-method approach to investigate deliberative democracy and social movements in the social context of land conflict resolution at Thaplan National Park. The aims of the study propose as followed: 1) to understand changes and challenges of social histories over Thai Samakkhi Subdistrict in Thaplan National Park, 2) to gain insights how citizens, civil society groups, and state deliberate on land and boundary conflict resolution through storytellings and narrative arguments on public forums, and 3) to investigate the ...
 • Thumbnail

  The development of university social engagement mission through community academic outreach for enhancing university uniqueness : a case study of Kasetsart University 

  Kanyarat Chiewvech; Awae Masae (National Institute of Development Administration, 2019)

  This research aimed at investigating the university uniqueness, characteristics of academic outreach, the context of local people’s participation in academic outreach programs/ activities, local community members’ opinions toward academic outreach undertaken by the university, university community outreach programs/activities through the application of a university social engagement concept as well as responses of target communities and guidelines for developing university social engagement missions through community outreach programs. The ...
 • Thumbnail

  The development of appropriate model and network management method for Thailand : a case study of networks within the ministry of social development and human security 

  Krittiya Anuwong; Suvicha Pouaree (National Institute of Development Administration, 2019)

  There are 4 objectives in this study; 1) to study the evolution, structure, administration, and problems or obstacles of each network models within the Ministry of Social Development and Human Society, 2) to study the model and  network management method within the Ministry of Social Development and Human Society 3) to study the elements which shape the success of the model and  network management method within the Ministry of Social Development and Human Society, and 4) to develop the appropriate model and network management method for Thailand ...
 • Thumbnail

  Psycho-social as correlates of college adaptive behavior in lower-level undergraduate students 

  Worapat Mekkhachorn; Duchduen Bhanthumnavin (National Institute of Development Administration, 2019)

  This research was a correlational-comparative study. Its objectives were 1) to study the predictive percentage and order of the predictors in terms of the psychological characteristics and situational factors on the college adaptive behavior in various types of undergraduate students and 2) to investigate the direct and indirect effects of psychological characteristics and situational factors affecting the college adaptive behavior of the undergraduate students. This research used a multi-stage sampling method. The samples were 636 undergraduate ...
 • Thumbnail

  Power to people with disabilities : the construction of disable self-identities and social movements for self-determination 

  Wanitcha Jantasara; Phichai Ratanatilaka (National Institute of Development Administration, 2019)

  The purposes of this study were twofold: 1) to analyze and interpret the power of the disabled through the construction of self-identities and social movements of persons with disabilities; and 2) to describe the interactions between power, identities, and social movements of the disabled. This study was qualitative research. The narration method, the interpretative approach, and the discourse analysis were used to analyze the data related to life stories and experiences of the disabled. Data were collected using: 1) in-depth interview with ...
 • Thumbnail

  Antecedents of behavior relating to sufficiency economy philosophy and happiness in living in Boonniyom community members  

  Nutjira Sumonta; Duchduen Bhanthumnavin (National Institute of Development Administration, 2019)

  His Majesty The King Rama 9, The Great had bestowed and expounded the concept of “Sufficiency Economy Philosophy” for Thai people as the guideline for sufficient behavior and happiness in living. A group of Buddhist monks, called “Santi Asoke” leading by Samana Bodhirak has adopted this philosophy and emphasized with some certain dhrama to create a new economic system, called “Satharanapokee”.This study aimed at investigating the antecedents in terms of psychological chatracteristics, situational factors, as well as, Boonniyom belief and practice ...
 • Thumbnail

  The implementation of internet policy for child online protection in Thailand 

  Apichart Apichanont; Suvicha Pouaree (National Institute of Development Administration, 2019)

  This purposes of this research were to 1) study the cause and necessity of internet policy formulation for child online protection in Thailand 2) to study the process and approach of internet policy implementation and 3) to study the factors which shape the success or failure of internet policy implementation for child online protection. The research results were the internet policy for child online protection in Thailand is necessary and must be implemented to solve the problem, prevent the threats to children from using the internet for ...