Show simple item record

dc.contributor.advisorหลี่ เหรินเหลียงth
dc.contributor.authorอภิเชษฐ์ ทับเมืองth
dc.date.accessioned2021-03-11T02:57:42Z
dc.date.available2021-03-11T02:57:42Z
dc.date.issued2019th
dc.identifier.otherb210741th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5101th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อศึกษาแนวทางต่อการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว การศึกษาใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 15 ราย วิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้ตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี ควบคู่กับบริบททางสังคม ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลกระทบทางสังคม (1) ผลกระทบด้านโครงสร้างประชากร (2) การจัดการด้านชุมชนและสถาบัน (3) ความขัดแย้งระหว่างระหว่างคนท้องถิ่นและคนเข้ามาใหม่ (4) ปัจเจกบุคคลและครอบครัว ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสันทนาการ (5) ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 2) ผลกระทบด้านวัฒนธรรม (1) วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง (2) การเปลี่ยนแปลงทางความคิด ค่านิยม ความเชื่อ และ 3) ผลกระทบด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อีกทั้งศึกษาแนวทางการป้องกัน ลดผลกระทบด้านลบ และการส่งเสริมผลกระทบด้านบวกซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดไว้วางใจและสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับประชาชนพร้อมทั้งถอดบทเรียนสู่การนำเสนอต่อสาธารณะ ข้อเสนอแนะสำคัญคือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิด วางแผน ปฏิบัติ และติดตามผลตรวจสอบ และประเมินอยู่ในกระบวนการดำเนินงานของโครงการ อีกทั้งเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน โดยมีมาตรการที่ชัดเจน อันจะสร้างหลักประกันที่ดีระหว่างโครงการการพัฒนาและประชาชนในพื้นที่th
dc.description.abstractThe research aims 1) to explore the changes of Sa Kaeo special economic zone and its social and cultural impacts. 2) to study the guidelines for preventing and reducing the social and cultural impacts of Sa Kaeo special economic zone. This study has a qualitative research process, which focused on in-depth interviews with 15 key informants. Data analysis adopts the concept of logical similarity and theory combined with context. The content of the research includes 1) social impacts (1) population structure (2) community and institutional management. (3) Conflicts between locals and newcomers (4) individuals and families, including education, public health and Recreation (5) land and community infrastructure (2) cultural impacts (1) lifestyle and change (2) changes in concepts, values, beliefs and 3) other impacts, such as environmental issues. It also discusses the ways to prevent, reduce negative effects and promote positive effects, which is of great significance to public participation. This will build trust, create good public awareness and provide lessons for public. It is suggested that in the process of project implementation, the public be involved in thinking, implementation and supervision, so that the public have clear measures to create a good guarantee for the development project and the local people.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-03-11T02:57:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 5920513002.pdf: 3699795 bytes, checksum: 7d74ebc65682fa1ac9de4c3854fe0f6d (MD5) license.txt: 115 bytes, checksum: 2047cfd32b272b6ffc853575a013e11b (MD5) Previous issue date: 5th
dc.format.extent149 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectผลกระทบทางสังคมth
dc.subjectผลกระทบทางวัฒนธรรมth
dc.subjectเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษth
dc.subjectเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนth
dc.subject.otherเขตเศรษฐกิจ -- ไทย -- สระแก้วth
dc.titleผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วth
dc.title.alternativeSocial and cultural impacts of Sa Kaeo special economic zoneth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record