Show simple item record

dc.contributor.advisorดาวิษา ศรีธัญรัตน์th
dc.contributor.authorพนสณฑ์ ภาวกังวาลวงษ์th
dc.date.accessioned2021-03-11T04:12:05Z
dc.date.available2021-03-11T04:12:05Z
dc.date.issued2019th
dc.identifier.otherb210748th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5118th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562th
dc.description.abstractการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์กับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร และการค้นหาข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์เชิงอำนาจการทำนายระหว่างปัจจัยทั้งสอง อันนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานที่เหมาะสมกับบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 319 ฉบับ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ซึ่งใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวกและความสมัครใจที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า (1) องค์การมีการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งในลักษณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก (2) บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมมีคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (3) ประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาสายอาชีพ พนักงานสัมพันธ์ การสรรหาและคัดเลือกและการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สามารถร่วมกันทำนายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้ร้อยละ 76.9 (4) การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน ได้แก่ 4.1) การคัดเลือกคนควรพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานและเรื่องทัศนคติในการทำงาน 4.2) การให้เงินเดือน ค่าตอบแทนรายโปรเจค โบนัสปลายปี ส่วนแบ่งจากรายได้ของบริษัท ค่ารักษาพยาบาล กองทุนเลี้ยงชีพ และค่าเดินทาง 4.3) การให้โอกาสสำหรับการแสดงความคิดอย่างมีอิสระ ลักษณะของงานที่เน้นการทำงานเป็นทีม การมีพื้นที่ในการทำกิจกรรม 4.4) การให้โอกาสในการทำงานที่ท้าทายขึ้น การเรียนรู้งานและการให้คำแนะนำจากหัวหน้า การมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษา 4.5) การให้เสรีภาพในการแสดงออกของพนักงาน การแสดงออกถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค การดำรงอยู่กันแบบพี่น้องและครอบครัว และการให้ความสำคัญต่อสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายth
dc.description.abstractThis research aimed to analyze the relationship between the Efficacy of Human Resource Systems and the quality of work life, which lead to finding in-depth information about the predictive correlational between the two factors. The sample of 319 persons who're working within the game industry in Thailand, this research used a sampling method that was convenient and voluntary. Provided information to researchers, including in-depth interviews of five peoples who were selected by purposive sampling — quantitative data analysis using descriptive statistics including percentage, mean and standard deviation. Inferential statistical analysis contains with Pearson product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. Qualitative data analysis using content analysis. The results of the study showed that (1) the organization has a human resource operation in both HRM and HRD extreme effectively. (2) The personnel in the game industry has a quality of work life at a high level. (3) The efficiency of the human resources system in all nine characteristics that positively correlated with the quality of work life at a high level. (4) Activities to create a quality of work life such as 4.1) selection of peoples who should be considered based on knowledge, skills, work experience and attitude. 4.2) Salary, project remuneration, bonus, profit-sharing, medical fee, provident fund and travel expenses. 4.3) Providing opportunities to feel a free expression of ideas, characteristics of work that focus on teamwork, physical space to do activities. 4.4) Challenging job opportunities, job learning, and advising from the supervisor, trainee mentor. 4.5) Freedom of expression, equality of expression, organization culture and employment conditions that focus on accord with the law.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-03-11T04:12:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 5810611009.pdf: 7103288 bytes, checksum: 639085065aac76fe81bfe1d416467037 (MD5) license.txt: 115 bytes, checksum: 2047cfd32b272b6ffc853575a013e11b (MD5) Previous issue date: 1th
dc.format.extent299 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectระบบงานทรัพยากรมนุษย์th
dc.subjectอุตสาหกรรมเกมth
dc.subject.otherคุณภาพชีวิตการทำงานth
dc.titleประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยth
dc.title.alternativeEfficacy of human resource systems influence toward the quality of work life : a case study in gaming industry of Thailandth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineHuman Resource and Organization Developmentth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record