Now showing items 21-40 of 522

 • Thumbnail

  การประเมินผลโครงการพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพเด็กระยะที่ 2 (2531-2533) ใน 28 จังหวัด 

  ยุทธนา วิปุลากร; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  โครงการพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพเด็กระยะที่ 2 เป็นโครงการซึ่งได้ขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 28 จังหวัด ต่อจากในระยะแรก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพียง 9 จังหวัดเท่านั้น โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานการให้การดูแลสุขภาพเด็กแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง.
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล (คปต.) 

  อดาพร สันติธนานนท์; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คปต. 2) เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลมากน้อยเพียงไรต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คปต. 3) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตำบล (กสต.) ต่อการปฏิบัติงานของ คปต. และ 4) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ คปต. และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ คปต.
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความจำเป็นพื้นฐาน 

  นวลจันทร์ ศักดิ์ธนากูล; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน และคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล (คปต.) โดยศึกษา 2 กลุ่มหมู่บ้าน คือ กลุ่มหมู่บ้านที่ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และกลุ่มหมู่บ้านที่สามารถแก้ปัญหาที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ได้ จากผลการสำรวจ จปฐ. ปี พ.ศ. 2529 กับปี พ.ศ. 2530 ของตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ตามปัญหาที่ตกเกณฑ์ จปฐ. คือ เรื่องการขาดสารอาหารในเด็ก และการปลูกพ ...
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบผู้เคยย้ายถิ่นและผู้ที่ไม่เคยย้ายถิ่น 

  ปริศนา โกลละสุต; แตงอ่อน มั่นใจตน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ กล่าวคือ ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มผู้เคยย้ายถิ่นและไม่เคยย้ายถิ่น และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม โดยกิจกรรมการพัฒนาที่นำมาศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร การพัฒนาหมู่บ้าน โดยในการวิเคราะห์นั้นพิจารณาทั้งแบบแยกรายกิจกรรมและรวมทั้ง 5 กิจกรรมเข้าด้วยกัน สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมที่นำมาศึกษาได้แก่ การมีตำแหน่งทางสังคม ความคาดหวังต่อปร ...
 • Thumbnail

  การใช้ระบบข้อมูล กชช. ในการวางแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี 

  อุทุมพร ศิลปนุรักษ์; รพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษาเรื่องนี้เป็นการศึกษาถึงประเภทข้อมูล กชช. และปัจจัยที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการใช้ระบบข้อมูล กชช. ในขั้นตอนการกำหนดกรอบนโยบายจังหวัดและขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทประจำปีระดับจังหวัด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด ปัญหาอุปสรรคในการใช้ระบบข้อมูล กชช. ในการวางแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด ตลอดจนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้ระบบข้อมูล กชช. ในการวางแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด โดยทำการศึกษาเฉพาะกรณีการวางแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัดประจำปี 2535 ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนของหน่วยงานหลักในระดับจังหวัด 5 หน่วยงาน คือ ...
 • Thumbnail

  จิตสำนึกทางการเมืองของชาวนา : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ปริญญาพร ขุขันธิน; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษาเรื่อง จิตสำนึกทางการเมืองของชาวนา เป็นการศึกษาถึงการดำรงอยู่ (Being) และการเกิดจิตสำนึกโดยศึกษาการก่อเกิดของจิตสำนึกในลักษณะกระบวนการ (Process) และเน้นภาคปฏิบัติการ (Practice) ของมนุษย์ (Subject)
 • Thumbnail

  การประเมินผลโครงการนันทนาการเด็ก ณ สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปราณี 

  แม้นเดือน เอี่ยมบรรณพงษ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลโครงการนันทนาการเด็ก ณ สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี รวมทั้งศึกษาข้อจำกัดในโครงการฯ ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนหญิง ณ สนามฝึกฯ บ้านปรานี เฉพาะที่เคยเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาที่ทำการศึกษา คือ ธันวาคม 2530 - ธันวาคม 2532 (ครอบคลุมโครงการ 4 ระยะ) จำนวน 14 คน (10 เปอร์เซ็นต์) โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่กำหนด ...
 • Thumbnail

  อุดมการของชาวนาในการต่อรอง : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

  สุพิตา เริงจิต; วิวัฒน์ชัย อัตถากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษาเรื่องอุดมการในการต่อรองของชาวนา : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งที่จะทำความเข้าใจกับบทบาทของอุดมการใน ฐานะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการต่อรองของชาวนา ซึ่งแสดงออกในการรักษาผลประโยชน์จากการผลิต และวิเคราะห์ถึงกระบวนการ การผลิตและผลิตซ้ำอุดมการในการต่อรอง ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่ขัดขวาง และเกื้อหนุนต่อการรวมกลุ่มของชาวนา โดยอาศัยกรอบคิดเกี่ยวกับอุดมการการผลิตและ การผลิตซ้ำทางอุดมการในการวิเคราะห์ ตีความ ปรากฏการณ์ในพื้นที่ โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ในการศึกษา ประกอบด้วย การเข้าไปสังเกตการณ์ในพื้นที่ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในโครงการสาธารณสุขมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครนายก 

  สุวารี สุขุมาลวรรณ์; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในโครงการสาธารณสุขมูลฐาน โดยศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครนายก ซึ่งศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มด้วยกัน คือ อสม. 31 คน ผสส. 89 คน และมีผู้ที่ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 333 คน โดยใช้แบบสอบถาม แนวคำถามสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์เจาะลึก (Dept Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson product moment correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน ...
 • Thumbnail

  การติดตามประเมินผลนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสงขลา 

  ไพฑูรย์ สังข์ศิลป์เลิศ; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การวิจัยติดตามประเมินผลการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสงขลา นี้ มีวัตถุประสงค์จะศึกษาถึงสภาพปัญหาของการเลือกที่เรียน และโอกาสในการที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งติดตามประเมินผลนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา ที่นอกเหนือจากการรับนักเรียนเข้าเรียนตามปกติ 2 โครงการ คือ โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 โดยการจับฉลาก และโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ตามนโยบาย"โรงเรียนใกล้บ้าน"
 • Thumbnail

  ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี 

  ชรัตน์ จันทรประเสริฐ; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การศึกษาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนยาและดำเนินการสร้างรูปแบบ (Model) ของการจัดหายาที่จำเป็นไว้ใช้ในหมู่บ้านที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยศึกษาเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี การเก็บข้อมูลใช้วิธีการประชุมกลุ่มและการดัดแปลงจากวิธีการของ Delphi โดยเก็บในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ตามลำดับ ข้อมูลที่เก็บได้จากการประชุมกลุ่ม ผสส. อสม. กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอและจังหวัด
 • Thumbnail

  สภาวะการติดเชื้อเอดส์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วในจังหวัดพะเยา 

  ทัศนาภรณ์ ภู่จีนาพันธุ์; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ (1) ศึกษาถึงความรู้เรื่องโรคเอดส์, พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และอัตราการติดเชื้อเอดส์ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้มีความแตกต่างในเรื่องความรู้เรื่องโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ และการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) ในรายที่พบว่ามีการติดเชื้อเอดส์โดยไม่มีอาการ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้ว จากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา อำเภอละ 2 ตำบล รวมทั้งหมด จำนวน 14 ตำบล ๆ ละ 2 หมู่บ้าน รวมทั้งหมดจำนวน ...
 • Thumbnail

  แนวโน้มการพัฒนาชนบทไทยในปี คศ 2000 

  วิศนุ เป้งย้อง; ณัฐพล ขันธไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการพัฒนาชนบทไทยในปี ค.ศ. 2000 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชนบท จำนวน 18 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟายสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 รอบ รอบที่ 1 ใช้แบบสอบถามปลายเปิด จำนวน 13 ข้อ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาชนบทไทยในปี ค.ศ. 2000 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 สเกล จำนวน 247 ข้อ เพื่อให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้น้ำหนักของความเป็นไปได้ของการพัฒนาชนบทไทยในปี ...
 • Thumbnail

  สัมฤทธิผลของโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  สมพันธ์ เตชะอธิก; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  ปัญหาการลดลงของทรัพยากรป่าไม่มีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปัญหาการขาดที่ดินทำกินของราษฎร ความเชื่อที่ว่าราษฎรเป็นผู้บุกรุกป่าและตั้งบ้านเรือนจนเกิดเป็นชุมชนขึ้น จึงต้องแก้ไขโดยการอพยพโยกย้ายราษฎรออกจากป่า เป็นที่มาอันสำคัญของโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือชื่อย่อว่า "คจก." ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในต้นปี 2534 และยุติโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2535 โดยมีสาเหตุที่สำคัญ จากการคัดค้านของราษฎรจำนวนมากที่ได้รับความเดือนร้อนจากโครงการนี้ แต่อย่างไรก็ดี แนวคิดในการอพยพราษฎ ...
 • Thumbnail

  รูปแบบภาวะผู้นำ สภาวการณ์กลุ่มและประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษากรณีที่ทำการพัฒนาชุมชนอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ชรินทร์ อาสาวดีรส; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้คือ เพื่อศึกษา 1) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของที่ทำการพัฒนาชุมชนอำเภอ 2) รูปแบบภาวะผู้นำของพัฒนาการอำเภอ 3) สภาวการณ์กลุ่มขององค์การที่ทำให้เกิดประสิทธิผลของที่ทำการ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของภาวะผู้นำ, สภาวการณ์กลุ่มและสภาพแวดล้อมภายนอกของที่ทำการฯ กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยทำการสัมภาษณ์พัฒนาการอำเภอ/กิ่งอำเภอจำนวน 216 คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • Thumbnail

  การประเมินประสิทธิภาพการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการปกครองท้องที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  สุมิตรา อำนวยศิริสุข; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการปกครองท้องที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการเปรียบเทียบกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการปกครองท้องที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไม่รับการศึกษาตามหลักสูตรฯ ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนและการบริหารงานพัฒนา ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตำแหน่งกรรมการสภาตำบลต่อโครงการสร้างงานในชนบท และความรู้ความเข้าใจในภา ...
 • Thumbnail

  ภาวะผู้นำของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต) : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

  พจนี พรหมจิตต์; รพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การศึกษานี้มุ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับ "ภาวะผู้นำ" ของ กพสต. ในการดำเนินงานพัฒนาสตรี โดยศึกษาจาก กพสต. (59 คน) กพสม. (30 คน) และกลุ่มสตรี (83 คน) จากตำบลบ้านปิน ตำบลบ้านถ้ำ และตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวนรวมทั้งสิ้น 172 คน รวบรวมแนวคำถามสัมภาษณ์จากผู้ให้สัมภาษณ์ได้จำนวน 163 คน ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์และใช้วิธีการสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา นอกจากนั้นยังใช้วิธีการสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวเพ ...
 • Thumbnail

  การกำหนดและการนำแผน 3 เขตยุทธศาสตร์การรณรงค์เลือกตั้งไปปฏิบัติ : กรณีวิจัยปฏิบัติการในเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครราชสีมา 

  วิวัฒน์ ศัลยกำธร; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยเรื่อง การกำหนดและการนำแผน 3 เขตยุทธศาสตร์การรณรงค์เลือกตั้งไปปฏิบัตินี้ เป็นการวิจัยปฏิบัติการที่ผู้วิจัยได้เข้าร่วมปฏิบัติการในศูนย์อำนวยการเลือกต้งของพรรคพลังธรรม ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ช่วงวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 13 กันยายน 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและทดสอบแนวคิด 3 เขตยุทธศาสตร์ ว่าจะสามารถกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการและนำไปปฏิบัติได้อย่างไร มีปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดอย่างไรบ้าง ภายใต้บริบทวัฒนธรรมของชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย.
 • Thumbnail

  การจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน : ศึกษากรณีโครงการฝายน้ำล้นบ้านผาสุข 

  บุญเกิด วงษ์ชัย; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาการจัดการการส่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน มีแนวคิดพื้นฐานของการศึกษา คือ การจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชนนับเป็นระบบย่อยระบบหนึ่งที่มีกระบวนการดำรงอยู่ด้วยการกระทำหน้าที่ของตนเอง และปฏิสัมพันธ์กับระบบย่อยระบบอื่น ๆ ภายในชุมชน และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีความสอดคล้องระหว่างกันในการกระทำหน้าที่ของแต่ละระบบย่อย จึงจะทำให้การจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุด
 • Thumbnail

  การจัดองค์กรและการบริหารศูนย์อำนวยการเลือกตั้งภายใต้แนวคิด 3 เขตยุทธศาสตร์ : กรณีวิจัยปฏิบัติการเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครราชสีมา 

  อนุสรณ์ ไชยพาน; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยเรื่อง การจัดองค์กรและการบริหารศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ภายใต้แนวคิด 3 เขตยุทธศาสตร์นี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปร่วมปฏิบัติการทางการเมืองในศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคพลังธรรม จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 13 กันยายน 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ