Now showing items 1-20 of 521

 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษัทเอกชน 

  เสาวภาคย์ ดีวาจา; จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1986)

  วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานส่งเสริมการเกษตร โดยศึกษาในส่วนของปัจจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และปัจจัยภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม (2) เพื่อศึกษาว่าระหว่างปัจจัยทั้งสามปัจจัยใดที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด (3) เพื่อหาองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน และ (4) เพื่อศึกษาว่าองค์ประกอบใดของความพึงพอใจในการทำงานที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • Thumbnail

  ความแปลกแยกของแรงงานในอุตสาหกรรมไทย 

  สมชาย ตระการกีรติ; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1987)

  จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า แรงงานในอุตสาหกรรมไทยมีความแปลกแยกดำรงอยู่ในระดับสูง เกือบทุกลักษณะของความแปลกแยก อันได้แก่ สภาวะเหินห่างจากตนเอง สภาวะไร้อำนาจ สภาวะไร้ความหมาย สภาวะสิ้นหวัง เว้นแต่สภาวะปรปักษ์เท่านั้นที่ดำรงอยู่ในระดับไม่สูงนัก ลักษณะของความแปลกแยกแต่ละลักษณะมีประเด็นที่ค้นพบแตกต่างกันไปบ้างดังนี้
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตร 

  นิศากร วินิจฉัยภาค; จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1987)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สำคัญบางประการที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 2) เพื่อเปรียบเทียบความสำคัญของแต่ละปัจจัยที่จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในสหกรณ์การเกษตรที่มีระดับขีดความสามารถต่างกัน คือ สหกรณ์ระดับ 1 และระดับ 3 และ 4) เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตร.
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีของสหภาพแรงงานเอกชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

  นาทศิริ กาญจนบูรณ์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

  นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวความคิดประชาธิปไตยขึ้นมาในประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไรนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพแรงงานเอกชน สาเหตุแห่งความล้มเหลวส่วนหนึ่งมาจากความไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย จึงน่าจะได้ศึกษาดูว่าผู้นำสหภาพแรงงานเอกชนส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือไม่ และการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนั้นจะมีผลต่อความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานอย่างไร.
 • Thumbnail

  ประเมินผลนโยบายพัฒนาประชาธิปไตย : เปรียบเทียบอุดมการณ์ของประชาชนในเขตกับนอกเขตโครงการศาลาประชาธิปไตยของอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  วินัย ติยานนท์; ณัฐพล ขันธไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

  โครงการศาลาประชาธิปไตยเป็นผลมาจากการกำหนดนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนโดยเน้นพื้นที่ในชนบท มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบคือ ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ ร่วมกับกองงานความมั่นคง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มดำเนินการจัดตั้งศาลาประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ในการดำเนินงานของโครงการศาลาประชาธิปไตยนั้นเน้นการฝึกประชาธิปไตยในทางปฏิบัติให้ประชาชน โดยเป็นศูนย์กลางรองรับการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ดำเนินการในพื้นที่ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระคืนเงินกู้ของเกษตรกร : กรณีลูกค้า ธกส. สาขาพระนครศรีอยุธยา 

  มรกต กันทะมา; แตงอ่อน มั่นใจตน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

  การศึกษาครั้งนี้เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชำระคืนเงินกู้ของเกษตรกรต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชำระคืนเงินกู้แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มปัจจัยคือ ความสามารถในการชำระคืนและปัจจัยเสริมเจตจำนงในการชำระคืน เครื่องชี้วัดความสามารถในการชำระคืนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ รายได้สุทธิและอัตราส่วนระหว่างหนี้สินต่อทรัพย์สิน และเครื่องชี้วัดปัจจัยเสริมเจตจำนงในการชำระคืนพิจารณาจากความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และการได้รับการยกย่องในสังคม
 • Thumbnail

  พื้นฐานการก่อเกิดและการพัฒนานโยบายอีสานเขียวของกองทัพบก 

  ระวีวรรณ กัลยาณสันต์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1989)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นการสำรวจและแสวงหาคำตอบ 3 ประการคือ 1) ศึกษาทบทวนบทบาทของทหารในการพัฒนาชนบท จากยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงยุคของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2) ศึกษาวิเคราะห์ถึงพื้นฐานการก่อเกิดนโยบายอีสานเขียวว่าเป็นผลมาจากปัจจัยใดบ้าง และ 3) ศึกษาถึงการพัฒนานโยบายอีสานเขียวว่ามีกระบวนการกำหนดนโยบาย การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงนโยบายอย่างไร.
 • Thumbnail

  การพัฒนานโยบายเกี่ยวกับชุมชนแออัด 

  ปราณี พนมเริงไชย; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1989)

  สภาพปัญหาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ยังเป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ ทั้งที่รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาชุมชนแออัดเท่าที่ได้ดำเนินการติดต่อกันมานับเป็นเวลานานเกือบ 3 ทศวรรษ แต่ยังไม่ส่งผลตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ เหตุผลที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะจากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนแออัด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังมิได้ลดจำนวนลง ในทางตรงข้ามปริมาณชุมชนแออัดและปัญหากลับเพิ่มมาก ประเด็นดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยกำหนดแนวการศึกษาเพื่อทดสอบว่าการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับชุมชนแออัดยังมีข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ หากไม่ใช่เนื่องมาจากการกำหนดนโยบาย ก็คงเนื่องมาจากการนำนโยบ ...
 • Thumbnail

  การเรียนรู้ทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตยของนักเรียนนายร้อยทหารบก 

  ไสว จันทรุจิรากร; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1989)

  การศึกษาเรื่อง "การเรียนรู้ทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตยของนักเรียนนายร้อยทหารบก" มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติทางการเมืองต่อระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานทางสังคมของครอบครัวของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับ การเรียนรู้ทัศนคติทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานทางระบบทางการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับ การเรียนรู้ทัศนคติทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตย 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามข่าวสารทางการเมือง กับ ...
 • Thumbnail

  บทบาทคาดหวังของศูนย์เยาวชนตำบลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  อารีย์ จรรยาชัยเลิศ; จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความสอดคล้องหรือความแตกต่างของความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์เยาวชนตำบลในด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและด้านกีฬานันทนาการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดมหาสารคามได้แก่ กลุ่มเยาวชนที่เป็นสมาชิกศูนย์ฯ จำนวน 67 คน กลุ่มผู้นำท้องถิ่น จำนวน 50 คน กลุ่มผู้ปกครอง จำนวน 50 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 73 คน รวม 240 คน และเพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์ฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ผลการศึกษาจะเป็นประโ ...
 • Thumbnail

  บรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท 

  วุฒินนท์ วิมลศิลป์; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้มี 4 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาระดับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (2) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท และ (4)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทในระดับอำเภอและตำบล
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 

  นภา ศรีพรรธนกุล; จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ 12 ปัจจัย ที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ที่นำมาใช้ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนงานบริการ และบริษัทเอกชนงานอุตสาหกรรม และตัวแปรสำคัญในการอธิบายพฤติกรรมในการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ การรับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและทัศนคติต่อกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ.
 • Thumbnail

  ค่านิยมของนิสิตนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

  ทรรศิน สุขโต; สนิท สมัครการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  ค่านิยมเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในพฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ ทั้งในฐานะตัวกำหนด ตัวตัดสิน ตัวนำ หรือตัวผลักดันพฤติกรรม การแสดงออกในกิจกรรมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาไทยภายใต้ขบวนการนักศึกษา จึงมีค่านิยมเป็นแกนกลาง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงลักษณะของระบบค่านิยมของนิสิตนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในปัจจุบันว่ามีลักษณะอย่างไร และศึกษาบทบาทของตัวแปร เพศ ภูมิลำเนา และสถาบันการศึกษาว่า มีความสัมพันธ์ต่อการจัดลำดับความสำคัญของค่านิยมของกลุ่มประชากรหรือไม่อย่างไร อันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อไป การวิจัยครั้งนี้ได ...
 • Thumbnail

  โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำในชนบทไทย : ศึกษากรณีหมู่บ้านดั้งเดิมและหมู่บ้านที่กำลังเปลี่ยนแปลง 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาโครงสร้างอำนาจและภาวะความเป็นชนชั้นนำในหมู่บ้านชนบทไทย ซึ่งฐานคติของการศึกษา คือ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในสังคมชนบทไทยต่างก็มีความสัมพันธ์ติดต่อและได้รับผลกระทบจากภายนอกซึ่งได้แก่ ระบบราชการและระบบทุนนิยมด้วยกันทั้งสิ้น แต่จะต่างกันที่ขนาดความรุนแรงมากน้อยของแรงกระทบ หากหมู่บ้านใดที่มีแรงกระทบจากภายนอกน้อย ลักษณะของโครงสร้างอำนาจและภาวะชนชั้นนำย่อมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในหมู่บ้านมากกว่าปัจจัยภายนอก ในทางตรงกันข้ามหมู่บ้านที่มีแรงกระทบจากภายนอกมาก โครงสร้างอำนาจและภาวะชนชั้นนำย่อมผันแปรตามปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายในหมู่บ้าน
 • Thumbnail

  ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนาไทย : กรณีชาวนาสามหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน 

  บัวพันธ์ พรรคทิง; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  การศึกษานี้ พยายามทำความเข้าใจปัญหาเรื่องศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนาไทยว่า มีอยู่หรือไม่อย่างไร ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนา อาจพิจารณาจากเงื่อนไข 2 ด้าน คือเงื่อนไขภววิสัย หรือสภาพแวดล้อมในการดำรงชีพของชาวนา และเงื่อนไขอัตวิสัย หรือลักษณะทางด้านทัศนะ แนวคิดของชาวนา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนา สำหรับการศึกษาครั้งนี้หมายถึง ความสามารถของชาวนาในการเอาชนะสิ่งแวดล้อม (Environmental mastering) และความสามารถในการเอาชนะตนเอง (Self-mastering) ของชาวนานั่นเอง.
 • Thumbnail

  ลักษณะการขยายตัวของชุมชนแออัดในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  เมธี พยอมยงค์; แตงอ่อน มั่นใจตน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งขนาดและปริมาณของพื้นที่ และจำนวนประชากรในชุมชน อันเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ จากการขยายตัวดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดความแออัดยัดเยียด และส่งผลให้เกิดปัญหานานัปการต่อชุมชนนั้น ๆ และปริมณฑลในเขตเมืองในส่วนรวม
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความจำเป็นพื้นฐาน 

  นวลจันทร์ ศักดิ์ธนากูล; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน และคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล (คปต.) โดยศึกษา 2 กลุ่มหมู่บ้าน คือ กลุ่มหมู่บ้านที่ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และกลุ่มหมู่บ้านที่สามารถแก้ปัญหาที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ได้ จากผลการสำรวจ จปฐ. ปี พ.ศ. 2529 กับปี พ.ศ. 2530 ของตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ตามปัญหาที่ตกเกณฑ์ จปฐ. คือ เรื่องการขาดสารอาหารในเด็ก และการปลูกพ ...
 • Thumbnail

  การประเมินผลโครงการพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพเด็กระยะที่ 2 (2531-2533) ใน 28 จังหวัด 

  ยุทธนา วิปุลากร; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  โครงการพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพเด็กระยะที่ 2 เป็นโครงการซึ่งได้ขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 28 จังหวัด ต่อจากในระยะแรก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพียง 9 จังหวัดเท่านั้น โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานการให้การดูแลสุขภาพเด็กแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง.
 • Thumbnail

  การประเมินผลโครงการนันทนาการเด็ก ณ สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปราณี 

  แม้นเดือน เอี่ยมบรรณพงษ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลโครงการนันทนาการเด็ก ณ สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี รวมทั้งศึกษาข้อจำกัดในโครงการฯ ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนหญิง ณ สนามฝึกฯ บ้านปรานี เฉพาะที่เคยเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาที่ทำการศึกษา คือ ธันวาคม 2530 - ธันวาคม 2532 (ครอบคลุมโครงการ 4 ระยะ) จำนวน 14 คน (10 เปอร์เซ็นต์) โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่กำหนด ...
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบผู้เคยย้ายถิ่นและผู้ที่ไม่เคยย้ายถิ่น 

  ปริศนา โกลละสุต; แตงอ่อน มั่นใจตน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ กล่าวคือ ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มผู้เคยย้ายถิ่นและไม่เคยย้ายถิ่น และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม โดยกิจกรรมการพัฒนาที่นำมาศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร การพัฒนาหมู่บ้าน โดยในการวิเคราะห์นั้นพิจารณาทั้งแบบแยกรายกิจกรรมและรวมทั้ง 5 กิจกรรมเข้าด้วยกัน สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมที่นำมาศึกษาได้แก่ การมีตำแหน่งทางสังคม ความคาดหวังต่อปร ...