การคำนวณอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป

Citation
เรณู นิยมเดชา (2011). การคำนวณอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/529.
View online Resources
Collections