Show simple item record

dc.contributor.advisorหลี่ เหรินเหลียงth
dc.contributor.authorจิรัญภรณ์ เกตสมิงth
dc.date.accessioned2021-12-13T06:37:06Z
dc.date.available2021-12-13T06:37:06Z
dc.date.issued2016th
dc.identifier.otherb194292th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5339th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการศึกษานี้เพื่อ 1) ศึกษาภูมิปัญญาในการทํานาของชุมชนบ้านข้าวงาม อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรวบรวมเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาข้าว 2) ศึกษาผลของภูมิปัญญาข้าวในท้องถิ่นต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านข้าวงาม อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้ภูมิปัญญาข้าวใน ท้องถิ่ นต่อความมันคงทางอาหาร โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเจาะจงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 15 คน เป็นผู้นําชุมชน สมาชิกในชุมชนที่ประกอบอาชีพและ/หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทํานา ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุมชนปลูกข้าวเจ้าเป็นหลัก เพราะลักษณะพื้นที่เป็นดินเหนียว ทํานาปี ละ 2รอบ คือ เดือนพฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน -กรกฎาคม มีพิธีกรรมที่สําคัญมากสุด คือ รับขวัญ แม่โพสพ กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการสังเกตจากคนรุ่นก่อนและผู้มี ประสบการณ์ ใช้วิธีให้ร่วมลงมือปฏิบัติไปด้วยกันเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา 2) ความมั่นคงทางอาหารในทัศนะของชุมชน คือ ผลผลิตข้าวมีคุณภาพ การดํารงอยู่ของอาชีพ และผลผลิตมีปริมาณ สูง 3) ปัญหา อุปสรรคที่พบบ่อย คือ โรค สัตว์รบกวน ภัยแล้ง นํ้าท่วม ราคาตกตํ่า และขาดความรู้ ข้อเสนอสําคัญคือ ควรมีการถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่แก่ชาวนาเสมอ อาจเป็นการจัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รวมทั้งกระตุ้นให้คนรุ่นหลังเห็นความสําคัญของอาชีพทํานา นอกจากนี้ต้องกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับราคาข้าวให้เหมาะสม กระนั้นชาวนาควรหาอาชีพ เสริมเพื่อรองรับปัญหารายได้ที่ไม่แน่นอน และควรพัฒนาข้าวเป็นผลิตภัณฑที่มีมูลค่าทางการตลาด สูงขึ้นth
dc.description.provenanceSubmitted by Budsakorn Kaewpitakkan (toomool@gmail.com) on 2021-12-13T06:37:06Z No. of bitstreams: 1 b194292.pdf: 2059922 bytes, checksum: 978f603e3195503c5dd334d0bca6b488 (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-12-13T06:37:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b194292.pdf: 2059922 bytes, checksum: 978f603e3195503c5dd334d0bca6b488 (MD5) Previous issue date: 2016th
dc.format.extent131 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectภูมิปัญญาข้าวth
dc.subject.otherข้าว -- ไทยth
dc.subject.otherภูมิปัญญาชาวบ้านth
dc.subject.otherความมั่นคงทางอาหารth
dc.titleภูมิปัญญาข้าวกับความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทยth
dc.title.alternativeRice wisdom and food security in Thailandth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.146


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record