การเปรียบเทียบการทดสอบและวิธีการแก้ปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน

Citation
วรรณพร จันโทภาส (2009). การเปรียบเทียบการทดสอบและวิธีการแก้ปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/537.
View online Resources
Collections