พฤติกรรมและทัศนคตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครหลังการเกิดวิฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557

Citation
ศลิษา ธีรานนท์ (2016). พฤติกรรมและทัศนคตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครหลังการเกิดวิฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557. Retrieved from: b193301, https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5487.
View online Resources
Collections