Show simple item record

ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการล่าช้า

dc.contributorLadarat Chotiraten
dc.contributorลดารัตน์ โชติรัตน์th
dc.contributor.advisorKiarttiphorn Umpaien
dc.contributor.advisorเกียรติพร อำไพth
dc.contributor.otherNational Institute of Development Administration. The Graduate School of Lawen
dc.date.accessioned2022-02-28T07:46:35Z
dc.date.available2022-02-28T07:46:35Z
dc.date.issued12/8/2022
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5598
dc.descriptionMaster of Laws (LL.M.)en
dc.descriptionนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)th
dc.description.abstractThis thesis aims to study the liability of international air carriers. By studying the content under the international air carriage law. Which has studied about the background. Concept of international air carrier liability And the evolution of the law on liability for damages arising from the delay in carriage Due to the delay in the handling or transportation by air. The objective is to analyze the problem of determining the scope, meaning or definition of the term delay. Including the advantages and disadvantages of the absence of a defined air cargo delay To facilitate interpretation and be useful in the enforcement of the International Air Carriage Act 2015. By determining how and how much the air carrier will be liable And whether or not to be held liable under this law, as well as to propose appropriate legal measures to remedy the damage caused by the delay in carriage by air. At the moment, the liability of the air carrier is one of the most imperative remedies. This is because delivery delays are a frequent occurrence in the carriage by air. But if there is no definitive definition of the term delay, And now. Lawsuits against air carriers and others in connection with air carriage Liable for the delay in the carriage by air In litigation may rely on the cause of the violation. Or causes arising from the contract Or relying on the law on consumer protection (In the case of a passenger), however, this law does not provide remedial assistance. Or protect the rights of the injured person according to the rights that should be given as they should If studying the International Air Carriage Act 2015. Indeed, this law has provisions that protect the injured more than the Civil and Commercial Code. Since this law enforces strict liability principles in many cases. Giving passengers or victims an advantage in taking their own witnesses or evidence If there is a definition or meaning of "delay" in which the law has no meaning or definition strictly. It is therefore broadly interpreted that it is up to each court to interpret the delay differently. Causing when there is no clear definition of the delay The interpretation of the word "delay" under this Act has different meanings. Making passengers at a great disadvantage Because if the term delay is clearly defined There will be a strict interpretation, no broad interpretation, to harm the passenger. Which law studies Relevant judgments Of the foreign courts, which are The European Union made it known that the liability of the courier court would be broadly interpreted. By granting the right to the judge to define or interpret the term of self-delay based on the circumstances But when considering the International Air Carriage Act 2015, the law intends to protect the damage caused by air carriage in all cases. For the author, there is an opinion that Must have defined the meaning of the word "Delay" clearly. To avoid problems in interpreting the delays that differ from court to country, Which do not give the same definition or meaning It may make the rights of the injured or damaged passengers the same. But received different compensation If there is a dispute in connection with the damage arising from international air carriage.  en
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ โดยศึกษาเนื้อหาภายใต้กฎหมายการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ  ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ  และวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าในการรับขน เนื่องจากการล่าช้าในการรับขนหรือขนส่งทางอากาศ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดขอบเขตความหมายหรือคำนิยามของคำว่าการล่าช้า รวมถึงผลดีและผลเสียจากการไม่มีคำนิยามของคำว่าการล่าช้าในการรับขนทางอากาศ    เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการตีความและเป็นประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 โดยได้กำหนดให้ผู้ขนส่งทางอากาศจะต้องรับผิดอย่างไรและจำนวนเพียงใด และรับผิดภายใต้กฎหมายฉบับนี้หรือไม่ เพียงใด ตลอดจนเสนอมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการล่าช้าในการรับขนทางอากาศ  ซึ่งในขณะนี้ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศถือเป็นการเยียวยารูปแบบหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการล่าช้าในการรับขนเป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการรับขนทางอากาศ แต่หากไม่มีการนิยามความหมายของคำว่าการล่าช้าโดยกำหนดนิยามให้ชัดเจน และในปัจจุบัน การฟ้องร้องผู้ขนส่งทางอากาศและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการับขนทางอากาศให้ รับผิดจากการล่าช้าในการรับขนทางอากาศนั้น ในการฟ้องร้องอาจอาศัยมูลเหตุอันเกิดจากละเมิด หรือมูลเหตุอันเกิดจากสัญญา หรืออาศัยกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ในกรณีเป็นผู้โดยสาร) ได้ก็ตาม แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยา หรือคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้เสียหายตามสิทธิที่ควรจะได้รับเท่าที่ควร  หากศึกษาพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2558  อย่างแท้จริงแล้วกฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติที่คุ้มครองผู้เสียหายได้มากกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากกฎหมายนี้ได้นำเอาหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดบังคับใช้ในหลายกรณี ทำให้ผู้โดยสารหรือผู้เสียหายได้เปรียบในการนำสืบพยานหลักฐานของฝ่ายตน  ซึ่งหากมีการกำหนดบทนิยามหรือความหมายของ “การล่าช้า” ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวไม่มีการกำหนดความหมายหรือคำนิยามไว้อย่างเคร่งครัด ทำให้มีการตีความอย่างกว้างขึ้นอยู่กับแต่ละศาลที่จะตีความการล่าช้าดังกล่าวให้แตกต่างกัน ทำให้เมื่อไม่มีคำนิยามการล่าช้าไว้ชัดเจน การตีความคำว่า “การล่าช้า” อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ย่อมมีความหมายที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้โดยสารเสียเปรียบอย่างมาก  เพราะหากมีการบัญญัตินิยามศัพท์คำว่าการล่าช้าไว้อย่างชัดเจน จะทำให้มีการตีความที่เคร่งครัดไม่มีการตีความกว้างเพื่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้โดยสาร ซึ่งการศึกษากฎหมาย คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง ของศาลในต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ทำให้ทราบว่า ความรับผิดของผู้ขนส่งศาลจะตีความแบบกว้าง โดยให้สิทธิผู้พิพากษานิยามหรือตีความคำว่าการล่าช้าได้เองโดยอาศัยพฤติการณ์ประกอบ แต่เมื่อได้พิจารณาพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2558 กฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรับขนทางอากาศในทุกกรณี    สำหรับผู้เขียนมีความเห็นว่า ต้องมีการกำหนดนิยามความหมายของคำว่า “การล่าช้า”ไว้อย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาในการตีความการล่าช้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละศาลแต่ละประเทศ ซึ่งไม่ได้ให้นิยามหรือความหมายที่เหมือนกัน อาจทำให้สิทธิของผู้เสียหายหรือผู้โดยสารที่ได้รับความเสียหายเหมือนกัน แต่ได้รับค่าชดเชยที่ต่างกัน หากมีกรณีพิพาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ           th
dc.language.isoth
dc.publisherNational Institute of Development Administration
dc.rightsNational Institute of Development Administration
dc.subjectการล่าช้าth
dc.subject.classificationBusinessen
dc.titleResponsibility of Transport Aircraft : Study Case of  Delayen
dc.titleความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการล่าช้าth
dc.typeThesisen
dc.typeวิทยานิพนธ์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record