Show simple item record

การถอดบทเรียนความสำเร็จในการปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยแล้งของชุมชน: ศึกษากรณี ชุมชนบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

dc.contributorSathika Naweeraen
dc.contributorสาธิกา นาวีระth
dc.contributor.advisorChamlong Poboonen
dc.contributor.advisorจำลอง โพธิ์บุญth
dc.contributor.otherNational Institute of Development Administration. The Graduate School of Environmental Development Administrationen
dc.date.accessioned2022-03-03T04:22:49Z
dc.date.available2022-03-03T04:22:49Z
dc.date.issued12/8/2022
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5643
dc.descriptionMaster of Science (Environmental Management) (M.S.(Environmental Management))en
dc.descriptionวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) (วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม))th
dc.description.abstract          The objectives of this research were 1) to study the drought situation and the actions to solve the problems and 2) to analyze the community’s success in adaptation against impact from drought of Baan Limthong community. The data were collected by interviewing community leaders, residents, and local government’s administrators and officials, as well as observation. Data analysis employed the Content Analysis based on CIPP-I Model.           The results revealed that in the past the area was affected by drought, resulting in a water shortage for consumption and damage of agricultural products. In order to solve the problem, the community brought the water issues into the discussion, surveyed the area, learned from knowledgeable people in the community, and adopted technical knowledge to plan for solving the drought problems. From the evaluation of success in managing drought in 5 aspects: Context, Input, Process, Product and Impact, the factors affecting the community’s success in adaptation were: 1) The community has learned about the problems and find suitable ways to adapt and solve drought problems; 2) There was a network established to be responsible for the operations; 3) The community’s leaders were strong, knowledgeable and capable, and the locals had knowledge, understanding, and good participation in the operations; 4) The community has management capability and accessibility to external budget sources; and 5) The community created its own plans and projects which were responsive to the problems and needs of the community.en
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งและการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา และวิเคราะห์ความสำเร็จในการปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยแล้งของชุมชนบ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้นำชุมชนและผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนบ้านลิ่มทอง และผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตามกรอบการประเมิน CIPP-I Model ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนบ้านลิ่มทองเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง คือ ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ชุมชนได้มีการนำประเด็นปัญหาเรื่องน้ำเข้าพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน โดยการสำรวจพื้นที่ การสอบถามจากผู้รู้ในชุมชน และนำความรู้ทางวิชาการมาร่วมกันวางแผนเพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหา จากการวิเคราะห์ความสำเร็จในการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product/Output) และด้านผลกระทบ (Impact) สามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปรับตัวของชุมชนได้ดังนี้ 1) ชุมชนมีการเรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับตัวและแก้ไขปัญหา 2) มีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินงาน 3) ผู้นำมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วม 4) ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการและเข้าถึงงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก และ 5) มีการจัดทำแผนงาน และโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน th
dc.language.isoth
dc.publisherNational Institute of Development Administration
dc.rightsNational Institute of Development Administration
dc.subjectความสำเร็จth
dc.subjectการปรับตัวth
dc.subjectภัยแล้งth
dc.subjectชุมชนth
dc.subject.classificationEnvironmental Scienceen
dc.titleLesson Learned Concerning Community's Success in Adaptation Against Impact from Drought: A Case Study of Baan Limthong Community, Nangrong Distric, Buriramen
dc.titleการถอดบทเรียนความสำเร็จในการปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยแล้งของชุมชน: ศึกษากรณี ชุมชนบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์th
dc.typeThesisen
dc.typeวิทยานิพนธ์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record