Show simple item record

การออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ ระบบเปิด (MOOCs) ของคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y)  ในเขตกรุงเทพมหานคร

dc.contributorBenyasikarn Kanjanathanasethth
dc.contributorเบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์th
dc.contributor.advisorChaiyuth Chinokulth
dc.contributor.advisorชัยยุทธ ชิโนกุลth
dc.date.accessioned2022-03-03T04:23:36Z
dc.date.available2022-03-03T04:23:36Z
dc.date.issued4/6/2021th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5653th
dc.description.abstractThe objectives of this research were to analyze the structural designs, contributing factors, learning data, and overall benefits of Massive Open Online Courses (MOOCs) for Generation Y people in Bangkok. This survey research was based on both quantitative and qualitative  data. The sample consisted of 355 people employed in Bangkok and born between 1981 and 1999. They participated in Massive Open Online Courses (MOOCs) from service providers in Thailand and completed a survey about their experience. The measures used to analyze the data were percentage, frequency, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. After that, the information was collected through interviews. This study was selected from 12 purposive sampling respondents. Data were analyzed through content analysis and inductive analysis. The research findings were as follows. First, most of the sampled groups had a specialized learning style for reading and writing. They frequently used computers to learn Massive Open Online Courses (MOOCs) from home. Most of them enrolled in a free course and took approximately 15-30 minutes sessions. Next, factors of learning design features had a statistically significant effect on the effectiveness of learning through MOOCs at a level of 0.01. It related to interviewing results found that millennials in Bangkok are prioritizing a learning design factor. These factors can facilitate learning, create motivation for learning, support learning discipline and comprehension of the lesson. These findings were consistent with purposive sampling, interviews, which found that millennials in Bangkok considered factors of self-directed learning, creating a learning environment, design learning content, learning management systems, and technology systems. In addition, opinion level on the effectiveness of learning through MOOCs of millennials in Bangkok was very positive. The results were consistent with interviews which indicated that learning through MOOCs helped people access information, conveniently improved skills, saved money, and greatly expanded users' knowledge and vision. Finally, it argued that MOOCs were appropriate for learners in the digital era.th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (MOOCs) ของคนเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (MOOCs) ของคนเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และ  3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (MOOCs) ของคนเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ การฝึกอบรมผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (MOOCs) ของผู้บริการภายในประเทศไทย เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524 - 2542 และทำงานในกรุงเทพมหานคร จำนวน 355 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  หลังจากนั้นเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกจากผู้ตอบแบบสอบถามแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling) จำนวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์แบบอุปนัย ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ถนัดเรียนรู้ผ่านการอ่านและการเขียน มักใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนขณะอยู่ในสถานที่พักอาศัย  ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งใช้เวลาในการเรียนรู้แต่ละครั้งประมาณ 15-30 นาที  2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะการออกแบบการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (MOOCs) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ที่พบว่าคนเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านคุณลักษณะการออกแบบการเรียนรู้ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมวินัยในการเรียนรู้และความเข้าใจในบทเรียน  3) ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (MOOCs) ในภาพรวมของคนเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ที่พบว่าการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (MOOCs) ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความรู้ สามารถพัฒนาทักษะได้อย่างสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทำให้วิสัยทัศน์เปิดกว้างยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (MOOCs) เป็นการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้เรียนในยุคดิจิทัลth
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-03-03T04:23:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 6010612002.pdf: 2216529 bytes, checksum: eb38fea66b36235df700a215875598b0 (MD5) license.txt: 202 bytes, checksum: b73cf3ce748735a79944aa8bb026b893 (MD5) Previous issue date: 4th
dc.language.isothath
dc.publisherNational Institute of Development Administrationth
dc.subjectการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด, การออกแบบการเรียนรู้, การเรียนรู้ออนไลน์th
dc.subjectMOOCsth
dc.subjectMassive Open Online Courseth
dc.subject.classificationArts and Humanitiesth
dc.titleInstructional Design that Affect Learning Effectiveness  through Massive Open Online Courses (MOOCs)  of the Generation Y Workers in Bangkokth
dc.titleการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ ระบบเปิด (MOOCs) ของคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y)  ในเขตกรุงเทพมหานครth
dc.typeTextth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record