การออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ ระบบเปิด (MOOCs) ของคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y)  ในเขตกรุงเทพมหานคร

Citation
เบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์ (2020). การออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ ระบบเปิด (MOOCs) ของคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y)  ในเขตกรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5653.
View online Resources
Collections