Show simple item record

การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด กับการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือในสื่อสังคมออนไลน์

dc.contributorKansinee Poopoolsupth
dc.contributorกันย์สินี ภู่พูลทรัพย์th
dc.contributor.advisorPatchanee Cheyjunyath
dc.contributor.advisorพัชนี เชยจรรยาth
dc.date.accessioned2022-03-03T04:24:31Z
dc.date.available2022-03-03T04:24:31Z
dc.date.issued12/8/2022th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5661th
dc.description.abstract          The aim of this research is to study television newscaster communication as a social media thought influencer, namely skills, qualifications, techniques, methods, content used in communication. And how to communicate it can build credibility including creating good popularity on social media by using qualitative research methods In an interview with a group of five TV newscasters with social media thought influencers and three communication scholars, the results showed that the qualifications and skills as a news anchor before. It make proficient in the language selection analysis of information to be presented, producing interesting content Including a professional presentation.            What's more is working adaptation by bringing social media to work more efficiently. And have a sense of identity It is more natural to match online media presentations. With reciever analysis, Channel analysis, Analyze the content to be combined in selection to suit each platform on the online media by using a presentation technique that is fun, not boring, easy to understand and has created interactions with audiences in different ways that create a unified community. The content presented must be beneficial to the audience both deep and fast dimensions including communicators should to the principles of ethics and social responsibility in communicating on social media. It Make the information obtained reliable, useful and valuable. It does not cause any negative effects on society. This will be a role model for communication on social media to create a better society.      th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ทักษะ คุณสมบัติ เทคนิควิธีการ เนื้อหาต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการสื่อสาร และวิธีการสื่อสารนั้นสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงสร้างความนิยมทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ที่เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 5 ท่านและกลุ่มนักวิชาการด้านการสื่อสาร จำนวน 3 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า ด้วยคุณสมบัติและทักษะในการเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อน ทำให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้ภาษา การวิเคราะห์คัดเลือกข้อมูลที่จะนำเสนอ การผลิตเนื้อหาให้น่าสนใจ รวมถึงมีการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ สิ่งที่เพิ่มเติมนั้นคือการปรับตัวการทำงานโดยนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประกอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพื่อให้เข้ากันกับการนำเสนอทางสื่อออนไลน์ มีการวิเคราะห์ผู้รับสาร วิเคราะห์ช่องทาง วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อนำมาผสมผสานในการเลือกใช้ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์มบนสื่อออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอที่ดูเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความเป็นชุมชนเดียวกัน เนื้อหาที่นำเสนอต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยมีทั้งมิติลึกและมิติเร็ว รวมถึงผู้สื่อสารควรยึดหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ และมีคุณค่า ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นได้th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-03-03T04:24:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 6111821019.pdf: 13830340 bytes, checksum: 44f3bd4ccb4a1de6d8529616b7ac373c (MD5) license.txt: 202 bytes, checksum: b73cf3ce748735a79944aa8bb026b893 (MD5) Previous issue date: 12th
dc.language.isothath
dc.publisherNational Institute of Development Administrationth
dc.subjectสื่อสังคมออนไลน์th
dc.subjectผู้มีอิทธิพลทางความคิดth
dc.subjectกลยุทธ์การสื่อสารth
dc.subjectผู้ประกาศข่าวth
dc.subjectความน่าเชื่อถือth
dc.subjectความนิยมth
dc.subject.classificationSocial Sciencesth
dc.titleCommunication of Television Newscaster into Being Influencer and Building Popularity and Credibility by Social Mediath
dc.titleการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด กับการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือในสื่อสังคมออนไลน์th
dc.typeTextth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record