แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เส้นทางตาก–แม่สอด เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

Citation
ณัฐชัย บูรณะวิมลวรรณ (2016). แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เส้นทางตาก–แม่สอด เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5760.
View online Resources
Collections