Show simple item record

dc.contributor.advisorจินตนา อมรสงวนสินth
dc.contributor.authorนันทญา เขียวแสวงth
dc.date.accessioned2022-05-09T14:21:05Z
dc.date.available2022-05-09T14:21:05Z
dc.date.issued2016th
dc.identifier.otherb197577th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5765th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งกําเนิดปริมาณของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมในองค์กรโดยใช้หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน สําหรับใช้ในสํานักงานเขตบางแค เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตัวแทนหน่วยงานทั้งหมด 10 หน่วยงานและการสัมภาษณ์ บุคลากรของสํานักงานเขตบางแค จํานวน 643 คน โดยการคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO 2 e) ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ และก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งใช้แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของประเทศไทย โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Direct Emission) ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Indirect Emission) และประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Other Indirect Emission) ซึ่งเป็นทางเลือกใน การประเมินสํานักงานเขตบางแค ในปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2555 ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสํานักงานเขตบางแคเท่ากับ 4,224.91 tonCO 2 e ต่อปี และจากกิจกรรมการการเดินทางไป-กลับของบุคลากรมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเท่า 1,617.63 ton CO 2 e ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 38.29 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้องค์กรแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เท่านั้น พบว่า มีแหล่งกําเนิดหลัก คือ จากกิจกรรมการใช้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะเคลื่อนที่เท่ากับ 623.56 ton CO 2 e ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 61.84 รองลงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็น 306.31 ton CO 2 e ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 30.37 และกิจกรรมอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 7.79 นอกจากนี้เมื่อคิดเทียบต่อบุคลากรมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 1,570 kg CO 2 e ต่อปี แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีมาตรการทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกิจกรรมของสํานักงานเขตบางแคส่วนใหญ่มีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงเป็นลําดับแรก พบว่า กิจกรรมการการเดินทางไป - กลับของบุคลากรมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเท่ากับ 1,617.63 ton CO 2 e ต่อปี และกิจกรรมการใช้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะเคลื่อนที่ของสํานักงานเขตบางแคเท่ากับ 623.56 ton CO 2 e ต่อปี แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมโดยการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ด้านเศรษฐกิจ เป็นผลกระทบจากสํานักงานเขตบางแคมีกิจกรรมที่มีการใช้พลังงานมาก ซึ่งทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามกิจกรรมที่ดําเนินการ แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมโดยการใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนนํ้ามันเชื้อเพลิง การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบทําความเย็นเป็นระบบประหยัดพลังงาน ด้านสังคม จากกิจกรรมของสํานักงานเขตบางแคในภาคของการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็น 306.31 ton CO 2 e ต่อปี ซึ่งสํานักงานเขตบางแคยังไม่เคยมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกให้ข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานเขตบางแค แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมโดยการให้ความรู้เป็นการสร้างความตระหนักความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์กรทําให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ ด้านธรรมาภิบาล จากแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ด้าน ผู้บริหารของสํานักงานเขตบางแคจะต้องให้ความสําคัญในการดําเนินการ ดังนั้นแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางด้านธรรมาภิบาลผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านองค์ความรู้ของก๊าซเรือนกระจก มีกรอบการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมโดยการให้ความรู้เป็นการสร้างความตระหนักความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์กรทําให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้th
dc.description.provenanceSubmitted by Kwanruthai Kaewjampa (kwanruthai.k@nida.ac.th) on 2022-05-09T14:21:05Z No. of bitstreams: 1 b197577.pdf: 6027173 bytes, checksum: f4be84dd056b4f7858185d0aa4592346 (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-05-09T14:21:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b197577.pdf: 6027173 bytes, checksum: f4be84dd056b4f7858185d0aa4592346 (MD5) Previous issue date: 2016th
dc.format.extent217 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectคาร์บอนฟุตพริ้นท์th
dc.subject.otherก๊าซเรือนกระจก -- การลดปริมาณth
dc.titleการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศีกษา สำนักงานเขตบางแคth
dc.title.alternativeAssessment of carbon footprint and sustainability reduction of greenhouse gas emissions of a Local Government Office in Bangkhae Districtth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record