ปัญหาการคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานแก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

Citation
เฉลียว พรหมพินิจ ปัญหาการคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานแก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5859.
View online Resources